Kategorie:

Za co można dostać 15 lat więzienia?

Za co 15 lat więzienia?

Dla przykładu: za zabójstwo grozi dziś więzienie od 8 do 15 lat, 25 lat albo dożywocie. Po reformie będzie to od 8 do 30 lat więzienia albo dożywocie. Z kolei za spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała ze skutkiem śmiertelnym dziś grozi od 5 do 15 lat więzienia, 25 lat albo dożywocie.

Czy 15 latek może isc do więzienia?

W rozumieniu polskiego prawa karnego nieletnim jest osoba, która w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17 roku życia. Odpowiada ona karnie tylko w szczególnych przypadkach, określonych w art. 10 § 2 kodeksu karnego oraz w art. 13 i art.

Ile można dostać lat więzienia?

§ 1. Kara pozbawienia wolności trwa najmniej 3 miesiące, najwyżej 15 lat. § 2. Karę pozbawienia wolności poniżej roku wymierza się w miesiącach, a powyżej roku – w latach i miesiącach.

Za co grozi 3 lat wiezienia?

Za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza oraz zmuszenie go do zaniechania prawnych czynności grozi kara nawet 3 lat pozbawienia wolności.

Ile lat za zabicie człowieka?

148) § 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Czy nieletniemu można wymierzyć karę 16 lat pozbawienia wolności?

Sięgnijmy do stosownych przepisów. Przede wszystkim do art. 54 ¤ 2 n.k.k., w myśl którego wobec sprawcy, który w chwili czynu nie ukończył 18 lat, nie orzeka się kary dożywotniego pozbawienia wolności.

Czy nieletni może isc do więzienia?

Wobec osoby, która nie ukończyła lat 18, nie można również orzec kary dożywotniego pozbawienia wolności. Kodeks karny zawiera również definicję młodocianego, czyli sprawcy, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat.

Czy w wieku 17 lat można isc do więzienia?

Ogólną zasadą jest, że odpowiedzialności karnej podlega ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. … Nieletni nie podlegają odpowiedzialności karnej, natomiast stosuje się wobec nich środki przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Za co dostaje się 25 lat?

148) § 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Czy można pójść do więzienia za długi?

Zgodnie z art. 300 kodeksu karnego osoba, która w obliczu niewypłacalności lub upadłości udaremnia lub uszczupla zaspokojenie wierzyciela podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast jeśli ma to związek z udaremnieniem wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, maksymalna kara wynosi 5 lat.

Za co grozi dozywocie?

wszczęcie lub prowadzenie wojny napastniczej (art. 117 § 1 k.k.), ludobójstwo (zabijanie lub powodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu osób należących do określonej grupy wyznaniowej, narodowościowej, etnicznej, narodowej w celu jej całkowitego lub częściowego wyniszczenia) (art.

Ile lat więzienia grozi za posiadanie narkotyków?

O czym mówi art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii? Kto wbrew przepisom ustawy posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Ile lat więzienia za groźby?

Zgodnie z art. 190 § 1 k.k.: Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ile lat za morderstwo ze szczególnym okrucieństwem?

Zgodnie z art. 148 § 2 pkt 1 Kodeksu karnego „kto zabija człowieka ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności”.

Czy wolno wymierzyć nieletniemu karę 25 lat pozbawienia wolności?

Przyjmuje się, że jest niedopuszczalne orzeczenie wobec takiego nieletniego kary 25 lat pozbawienia wolności, gdyż art. 54 § 2 k.k. prowadzi do redukcji z sankcji dożywotniego pozbawienia wolności, a w związku z tym pozostaje kara 25 lat pozbawienia wolności, którą – na podstawie art.

Czy wobec nieletniego można orzec karę 25 lat pozbawienia wolności?

10 § 3 KK. … 54 § 2 KK zakaz orzekania wobec sprawcy, który w czasie popełnienia przestępstwa nie ukończył 18 lat, kary dożywotniego pozbawienia wolności, nie wyklucza wymierzenia nieletniemu, odpowiadającemu w warunkach art. 10 § 2 KK za przestępstwo zagrożone taką karą – kary 25 lat pozbawienia wolności.