Kategorie:

Za co areszt tymczasowy?

Za co można tymczasowo aresztować?

Co więcej, przesłanką dla zastosowania tymczasowego aresztowania może być grożąca oskarżonemu surowa kara. … Ma miejsce, gdy oskarżonemu zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat.

Jak długo może trwać areszt tymczasowy?

W postępowaniu przygotowawczym sąd, stosując tymczasowe aresztowanie, oznacza jego termin na okres nie dłuższy niż 3 miesiące; oznacza to, że każdorazowe przedłużenie tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym następuje na okres maksymalnie 3 miesięcy, może być na okres krótszy (art. 263 § 1 k.p.k.);

Kiedy i na jakich zasadach stosuje się tymczasowe aresztowanie?

W Polsce tymczasowe aresztowanie powinno nastąpić tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na „duże prawdopodobieństwo”, że oskarżony popełnił przestępstwo. … Tymczasowe aresztowanie, zgodnie z kodeksem postępowania karnego, nie powinno być stosowane, gdy wystarczy inny środek zapobiegawczy.

Na jakich etapach postępowania karnego stosuje się tymczasowe aresztowanie?

§ 1. Tymczasowe aresztowanie może nastąpić tylko na mocy postanowienia sądu. § 2. Tymczasowe aresztowanie stosuje w postępowaniu przygotowawczym na wniosek prokuratora sąd rejonowy, w którego okręgu prowadzi się postępowanie, a w wypadkach niecierpiących zwłoki także inny sąd rejonowy.

Czy tymczasowo aresztowany może otrzymać paczkę?

Aresztowany (odpowiednio osoba skazana) może, za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego, otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami.

Ile Widzen może mieć tymczasowo aresztowany?

Tymczasowo aresztowany, z zastrzeżeniem § 1b, ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą najbliższą.

Kto przedłuża tymczasowe aresztowanie?

263 § 3a k.p.k.). Okres tymczasowego aresztowania może być przedłużony w postępowaniu przygotowawczym tylko na wniosek prokuratora.

Ile czasu można spędzić w areszcie?

Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu przygotowawczym może trwać maksymalnie 3 miesiące. Jeśli jednak postępowanie przygotowawcze nie zostanie zakończone w tym czasie, to tymczasowe aresztowanie może zostać przedłużone na wniosek prokuratora.

Kiedy osadzony może zadzwonic?

Każdy osadzony w Zakładzie Karnym ma prawo do dzwonienia. W szczególnych przypadkach taki jak zagrożenia porządku publicznego lub zagrożenia dla bezpieczeństwa zakładu dyrektor danej jednostki może odebrać prawo do wykonywania połączeń.

Kiedy prokurator może uchylić tymczasowe aresztowanie?

Czy prokurator może uchylić tymczasowe aresztowanie? Dopóki postępowanie jest w fazie śledztwa (dochodzenia), to jak najbardziej. … 253 § 2 k.p.k., zgodnie z którym „Zastosowany przez sąd środek zapobiegawczy może być w postępowaniu przygotowawczym uchylony lub zmieniony na łagodniejszy również przez prokuratora”.

Gdzie odbywa się areszt tymczasowy?

Tymczasowo aresztowanego, o którym mowa w § 1, osadza się w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo tego aresztu, zawiadamiając o tym sędziego penitencjarnego.

Kto ma prawo do widzeń z tymczasowo aresztowanym?

Osoba tymczasowo aresztowana ma prawo do widzeń zarówno z członkami rodziny, obrońcą, jak i innymi osobami (z osobą najbliższą co najmniej raz w miesiącu). Jest to jednak prawo znacznie ograniczone. Przede wszystkim dana osoba musi uzyskać na widzenie zgodę organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowanypozostaje.

Co może być w paczce do aresztu?

Paczka winna zawierać spis jej zawartości. Przekazanie tymczasowo aresztowanemu takich przedmiotów jak ubrania, bielizna, obuwie, przedmioty osobistego użytku, środki higieny wymaga dostarczenia także talonu czyli niejako zezwolenia na przekazanie przedmiotów osadzonemu. Talon osadzony otrzymuje od wychowawcy.

Ile razy osadzony może dzwonic?

Tymczasowo aresztowany może korzystać z aparatu telefonicznego 1 raz dziennie a długość rozmowy jednorazowo nie może przekraczać 5 minut. Oczywiście porządek wewnętrzny konkretnego aresztu śledczego może przewidywać dłuższy czas korzystania z aparatu telefonicznego.

Czy można dzwonic z aresztu tymczasowego?

Tak, osadzeni aresztach śledczych mają możliwość telefonowania. Tymczasowo aresztowany/ aresztowana muszą wystąpić z wnioskiem o możliwość dzwonienia do konkretnych osób. Trzeba podać dane personalne oraz oczywiście nr telefonu. Z takim wnioskiem może też wystąpić obrońca osoby tymczasowo aresztowanej.

Jaki sąd przedłuża tymczasowe aresztowanie?

Przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania na okres oznaczony, przekraczający terminy określone w § 2 i 3 może dokonać sąd apelacyjny, w którego okręgu prowadzi się postępowanie na wniosek sądu, przed którym sprawa się toczy, a w postępowaniu przygotowawczym na wniosek właściwego prokuratora bezpośrednio …