Kategorie:

Z jakiego trybu są ścigane wymienione w artykule przestępstwa?

W jakim trybie ścigane są przestępstwa?

Przepisy postępowania karnego przewidują, z uwagi na tryb ścigania sprawcy, trzy rodzaje przestępstw. Są to przestępstwa ścigane: 1) z urzędu; 2) na wniosek pokrzywdzonego; 3) z oskarżenia prywatnego. Tryby te wyróżnia przede wszystkim udział woli pokrzywdzonego w ściganiu sprawcy.

Jaki jest podstawowy podział przestępstw ze względu na tryb ścigania?

Kodeks Karny określa dwa tryby ścigania przestępstw: – publicznoskargowe, – prywatnoskargowe.

Co to jest przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego?

Przestępstwo albo wykroczenie skierowane jest przeciwko państwu, a kara jest odpowiedzią państwa. Tym samym odbywa się ono z urzędu bez względu na życzenie czy niezależnie od zgody lub woli pokrzywdzonego.

Kiedy pobicie jest ścigane z urzędu?

W czasie postępowania. Udział w bójce lub pobiciu jest przestępstwem ściganym z urzędu, co oznacza, że Policja Prokuratura oraz Sąd same prowadzą całe postępowanie, w tym zbierają dowody, przesłuchują świadków i wymierzają karę.

Czy wykroczenie jest ścigane z urzędu?

51 ustawy Kodeks wykroczeń Ściganie sprawcy wykroczenia, podobnie jak sprawcy przestępstwa, następuje z urzędu lub na wniosek pokrzywdzonego, w tym ostatnim wypadku, jeżeli konkretny przepis ustawy tak stanowi.

Jakie wyróżniamy przestępstwa?

Rodzaje przestępstw

 • Bezprawne przejęcie i wykorzystywanie danych elektronicznych. …
 • Bezprawne zbieranie danych o życiu prywatnym. …
 • Groźby, prześladowanie i zastraszanie. …
 • Handel ludźmi. …
 • Kradzież …
 • Naruszenia bezpieczeństwa pracowników. …
 • Naruszenie miru domowego. …
 • Oszustwo.

Jak dzielimy przestępstwa ze względu na podmiot przestępstwa?

Ze względu na podmiot przestępstwa dzieli się na powszechne (ogólnosprawcze) i indywidualne. Podmiotem przestępstwa powszechnego, może zostać każdy człowiek zdolny do odpowiedzialności karnej (tzn. zarazem poczytalny i taki, który osiągnął wiek odpowiedzialności).

Na co dzielą się przestępstwa?

Ze względu na wagę przestępstw dzieli się je na zbrodnie i występki (art. 7 § 1 k.k.). Podział ten, formalnie opierający się na wysokości zagrożenia karą, ma znaczenie dwojakie.

Które przestępstwa są ścigane z oskarżenia prywatnego?

Do czynów ściganych z oskarżenia prywatnego zaliczamy m.in.:

 • 157 § 2 i 3 k.k. czyli przestępstwo naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwającego nie dłużej niż 7 dni,
 • 212 k.k. czyli przestępstwo zniesławienia,
 • 216 k.k. czyli przestępstwo znieważenia innej osoby,

Czy zabójstwo jest ścigane z urzędu?

Ściganiem z urzędu objęte są wszystkie czyny, które nie są ścigane na wniosek lub z oskarżenia prywatnego. Tryb ten nazywany jest inaczej publicznoskargowym, gdyż to organy państwa wnoszą do sądu skargę, którą jest akt oskarżenia. Do takich przestępstw należą chociażby: zabójstwo, kradzież, rozbój.

Czy pobicie jest karane z urzędu?

Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Kto ściga wykroczenia?

Oskarżycielem publicznym we wszystkich sprawach o wykroczenia jest Policja, chyba że ustawa stanowi inaczej. § 2. W sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie pracy, w sprawach o wykroczenia określonych w art.

Za jakie wykroczenia nie można pouczyć?

wykroczenia. Ograniczenia w stosowaniu tego rodzaju środków wprowadza zarządzenie nr 323 Komendanta Głównego Policji z 2008 r. Przepis § 10 ust. 4 zarządzenia stanowi, e nie stosuje się środków oddziaływania wychowawczego w przypadku wykroczeń, za które orzeka się środek karny oraz wykroczeń o charakterze chuligańskim.

Jakie są znamiona przestępstwa?

Znamiona podmiotu (sprawca – w ujęciu powszechnym lub indywidualnym), Znamiona strony podmiotowej (umyślność, nieumyślność, kombinacja strony podmiotowej – umyślności z nieumyślnością, cel, motywacja sprawcy)

Czym jest podmiot przestępstwa?

Podmiotem przestępstwa jest człowiek, który je popełnia, zwany sprawcą. Sprawcą może być w zasadzie wyłącznie osoba fizyczna, ponieważ odpowiedzialność karna opiera się na indywidualnej winie jednostki (zasada societas delinquere non potest). Chodzi o to, że co do zasady każdego można winić za jego własne czyny.

Jak dzielimy przestępstwa i ich charakterystyka?

Ze względu na wysokość kary:

 • Zbrodnie – zagrożone karą pozbawienia wolności nie mniej niż 3 lata. Często są to przestępstwa popełniane świadomie.
 • Występki – zagrożone kara ograniczenia lub pozbawienia wolności (dłużej niż jeden miesiąc), grzywną. Tego rodzaju przestępstwa mogą być lekkie, ciężkie, umyślne i nieumyślne.