Kategorie:

Z czym wiąże się upadłość konsumencką?

Z czym się wiąże ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Z chwilą ogłoszenia upadłości, upadły traci prawa do zarządzania swoim majątkiem. Majątek upadłego staje się tzw. masą upadłościową. Środki z masy przeznaczone zostaną na spłatę długów oraz na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.

Kogo dotyczy upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to postępowanie odnoszące się do niewypłacalności osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a więc do osób prywatnych. Jeszcze przed nowelizacją Prawa upadłościowego z 28.02.2003 roku 2, nie każdy mógł skorzystać z takiego rozwiązania.

Na czym polega upadłość konsumencką osoby fizycznej?

Upadłość konsumencka jest to postępowanie skierowane do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jej celem jest całkowite oddłużenie osoby, która stała się niewypłacalna nie na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.

Jakie warunki trzeba spełnić żeby ogłosić upadłość konsumencką?

Podstawowym warunkiem i pierwszą przesłanką do pozytywnego rozpatrzenia wniosku upadłościowego jest niewypłacalność wnioskodawcy. Dłużnik musi utracić płynność finansową, w wyniku czego nie ma możliwości na regulowanie należności wobec wierzycieli oraz bieżących kosztów związanych z utrzymaniem domu, czy rodziny.

Jak długo czeka się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Co ciekawe, przepisy prawne nie wskazują konkretnego przedziału czasowego dla postępowania w sprawie upadłości konsumenckiej. Najczęściej wygląda to jednak tak, że orzeczenie o ogłoszeniu lub odrzuceniu upadłości wydawane jest po około trzech tygodniach od momentu złożenia wniosku.

Ile trwa upadłość konsumencką bez majątku?

Ten ustali termin spłaty długów lub umorzy je, jeśli spełnią one określone w prawie warunki. Plan spłaty wierzycieli realizowany jest przez 36 miesięcy, czyli 3 lata. Oznacza to, że stan upadłości konsumenckiej może trwać latami, choć poprawa sytuacji finansowej może nastąpić u konsumenta szybciej.

Kto nie może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Osoba fizyczna, która prowadziła działalność gospodarczą ale zawiesiła jej prowadzenie, również nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Co do zasady przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Kto prowadzi upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką ogłasza sąd. Pierwszym krokiem powinno być więc złożenie i opłacenie wniosku (aktualna stawka to 30 zł) do sądu właściwego dla miejsca stałego pobytu dłużnika.

Jak sprawdzić upadłość osoby fizycznej?

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy dłużnik złożył wniosek o upadłość, spróbuj dowiedzieć się tego w sądzie w wydziale gospodarczym ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Chodzi o sąd właściwy ze względu na siedzibę dłużnika.

Czy każdy może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka może być ogłoszona tylko przez osoby fizyczne, czyli przez każdego człowieka, który ma zdolność prawną. Żeby mieć zdolność prawną nie trzeba robić niczego szczególnego – każdy człowiek ją ma, od chwili urodzenia, aż do swojej śmierci. … Także osoby niepełnoletnie mogą ogłosić bankructwo.

Co trzeba zrobić żeby ogłosić upadłość firmy?

Ogłoszenie upadłości firmy wymaga wszczęcia postępowania w rejonowym sądzie gospodarczym właściwym dla miejsca prowadzenia działalności. Wniosek o jego rozpoczęcie – w ciągu 30 dni od dnia, w którym wystąpiła przesłanka do ogłoszenia upadłości – może złożyć jedynie uprawniony podmiot.

Ile trwa Upadłość konsumencka bez majątku?

Ten ustali termin spłaty długów lub umorzy je, jeśli spełnią one określone w prawie warunki. Plan spłaty wierzycieli realizowany jest przez 36 miesięcy, czyli 3 lata. Oznacza to, że stan upadłości konsumenckiej może trwać latami, choć poprawa sytuacji finansowej może nastąpić u konsumenta szybciej.

Czy opłaca się ogłosić upadłość konsumencka?

Zdecydowanie się na ogłoszenie upadłości jest uzasadnione tylko przy wystąpieniu uzasadnionych sytuacji, np. w przypadku utraty kontroli nad sytuacją finansową, zaciągnięcia zobowiązań znacznie przewyższających możliwości ich spełnienia na ustalonych warunkach, czy też trudnej sytuacji życiowej, np. poważnej choroby.

Czy bez majątku można się ubiegać o upadłość konsumencką?

Choć brak majątku nie jest przeszkodą, aby starać się o upadłość konsumencką, w takiej sytuacji warto szczególnie starannie wypełnić wniosek do sądu. … Uzasadnienie wniosku, z którego jasno wynika, że Twoja sytuacja finansowa nie pozwala spłacić wierzytelności i konieczne jest ogłoszenie upadłości.

Ile się czeka na upadłość konsumencka?

Najczęściej wygląda to jednak tak, że orzeczenie o ogłoszeniu lub odrzuceniu upadłości wydawane jest po około trzech tygodniach od momentu złożenia wniosku. Mimo wszystko warto uzbroić się w cierpliwość, ponieważ postępowanie równie dobrze może potrwać trzy miesiące.

Kiedy nie można oglosic upadłości konsumenckiej?

Sąd nie uwzględni wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik sam doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień – umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. …