Kategorie:

Z czego wynika ryzyko płynności?

Z czego wynika ryzyko plynnosci?

Pierwotne ryzyko płynnościwynika z gospodarowania aktywami i pasywami przez bank. Wtórne ryzyko płynności – jest związane z poniesionymi stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen i utraty kapitału.

Z czym zwiazane jest ryzyko rynkowe?

Ryzyko rynkowe obejmuje obecne i przyszłe oddziaływania na zyski lub kapitał ze strony zmiany wartości portfela Grupy wywołanej niekorzystnymi ruchami stóp procentowych, kursów wymiany walut lub cen obligacji, akcji lub towarów.

Jakie czynniki wpływają na ryzyko operacyjne?

Zakłócenie działalności gospodarczej i błędy systemów – narzędzia wywołujące zakłócenia, awarie oprogramowania, awarie sprzętu, Wykonanie transakcji, dostawa i zarządzanie procesami operacyjnymi – wprowadzanie błędów, błędy księgowe, zaniedbania skutkujące utratą aktywów klienta.

Co to jest luka płynności?

Luka płynności (kontraktowa) – zestawienie niedopasowania terminów zapadalności aktywów i wymagalności pasywów w danym przedziale czasowym sporządzane na podstawie szacunków przepływów pieniężnych w celu ustalenia przyszłego poziomu płynności.

Z czym wiąże się ryzyko kredytowe?

Ryzyko kredytowe (ang. … Ryzyko kredytowe jest to zagrożenie dla banku polegające na tym, że płatności związane z obsługą kredytu nie zostaną przez klienta uregulowane w terminie przewidzianym w umowie kredytu, w całości lub częściowo. Zwłoka w spłacie oznacza stratę dla banku i może być powodem utraty płynności.

Czym jest ryzyko braku zgodności?

Potencjalne skutki, które mogą mieć miejsce w przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości, a więc i nieprzestrzegania przepisów, są nazywane ryzykiem braku zgodności (ang. compliancerisk). Najczęściej są to straty finansowe, utrata reputacji lub wiarygodności, a także sankcje prawne.

Na czym polega ryzyko makroekonomiczne?

ryzyko makroekonomiczne – (wynika z wpływu zmian kursów walutowych na makroekonomiczne warunki gospodarowania) … ryzyko bilansowe (alokacyjne) – wynika ze struktury należności i zobowiązań banku pod względem różnych walut w wyniku zmienności ich kursów.

Czym jest dywersyfikacja ryzyka?

Dywersyfikacja ryzyka polega na zmniejszeniu ryzyka inwestycji czy prowadzonej działalności gospodarcze poprzez zróżnicowanie obszarów działalności. Rozłożenie aktywów na różne obszary minimalizuje ryzyko straty na wszystkich obszarach.

Jakie są czynniki ryzyka?

Czynniki ryzyka to cechy osobowe, sytuacje, warunki i wydarzenia życiowe potencjalnie wpływające na pojawienie się problemów w obszarze zdrowia psychicznego, zwiększające prawdopodobieństwo ich wystąpienia.

Co to są czynniki ryzyka?

Czynnik ryzyka to cecha, stan lub zachowanie, które zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania lub odniesienia obrażeń. Czynniki ryzyka są często omawiane pojedynczo, jednak w rzeczywistości nie występują oddzielnie. Często współistnieją i oddziałują na siebie wzajemnie.

Co to są płynne aktywa obrotowe?

Aktywa płynne to takie, które można szybko spieniężyć, czyli zamienić na gotówkę. Klasyfikuje się je wg kolejności stopnia płynności, a więc wg możliwości zamiany na pieniądze.

Jakie są główne składniki ryzyka kredytowego?

W tym rozumieniu na ryzyko kredytowe składają się: wartość pozycji zagrożona niewypłacalnością kontrahenta, część wierzytelności, którą można odzyskać w przypadku niewypłacalności, oraz prawdopodobieństwo zawieszenia spłaty zobowiązań przez kontrahenta w pierwszym rzędzie.

Co jest istotnym elementem ryzyka kredytowego?

wysokość oprocentowania, waluta kredytu, wysokość wkładu własnego do kredytu, zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci majątku kredytobiorcy, poręczyciela, ubezpieczenia kredytu.

Czym się zajmuje compliance?

Główne obszary, którymi zajmuje się compliance, to przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, właściwe postępowanie z informacjami poufnymi, ochrona danych osobowych, nadzór nad zgodnością z prawem działalności firmy, unikanie konfliktów interesów, procedury antykorupcyjne, weryfikacja przestrzegania …

Na czym polega zarządzanie ryzykiem?

Zarządzanie ryzykiem (zarządzanie ryzykami) jest to podejmowanie decyzji i realizacja działań prowadzących do osiągnięcia przez podmiot akceptowalnego poziomu ryzyka. … pomiar ryzyka, sterowanie ryzykiem. monitorowanie i kontrola ryzyka.

Co to jest ryzyko ekonomiczne?

Ryzyko (risk) – prawdopodobieństwo, że podmiot gospodarczy poniesie straty w następstwie podjęcia danej decyzji ekonomicznej. Także takie działanie czy przedsięwzięcie, w którym nie wszystkie zmienne są oszacowane lub nie dadzą się oszacować na bazie rachunku prawdopodobieństwa.