Kategorie:

Z czego sklada się praca licencjacka?

Z jakich czesci sklada się praca licencjacka?

Praca poglądowa (licencjacka) Praca powinna składać się z następujących elementów: ▪ strona tytułowa; ▪ spis treści; ▪ wstęp; ▪ rozdziały i podrozdziały; ▪ podsumowanie; ▪ bibliografia.

Jaką interlinia w pracy licencjackiej?

5. INTERLINIA. Odstęp międzywierszowy, wpływający na czytelność tekstu, w pracy dyplomowej powinien mieć wartość 1,5.

Po co pisze się pracę licencjacką?

Każdy student wie, po co pisze się pracę licencjacką i magisterską. Jest to konieczne, aby formalnie ukończyć studia i uzyskać dyplom potwierdzający to doniosłe wydarzenie. … Jest to więc najprawdopodobniej najbardziej pracochłonna aktywność akademicka, jaką student podejmuje w czasie swojej edukacji.

Od czego zacząć pisać pracę licencjacką?

Struktura pracy licencjackiej Każda praca zaczyna się od wstępu/ wprowadzenia do tematu. Choć wiele osób bagatelizuje tę część, pamiętaj, że dzięki krótkiemu, ale konkretnemu wstępowi możesz zrobić dobre pierwsze wrażenie na recenzencie. Wstęp nie powinien być tzw. „laniem wody” – ma precyzyjnie określać cel pracy.

Jaka czcionka ma być napisana praca licencjacka?

3. Tekst pracy piszemy czcionką Times New Roman (rozmiar 12, odstępy między wierszami 1,5, marginesy, lewy – 3,5 cm, prawy- 2,5 cm, dolny- 2,5 cm, górny- 2,5 cm. Tekst powinien być wyjustowany (wyrównany) oraz zwarty bez zbędnych akapitów i odstępów.

Jak ma wyglądać aneks w pracy licencjackiej?

Na początku aneksu zamieszcza się wykaz załączników, nieco przypominający spis treści. Każdy załącznik w aneksie powinien mieć tytuł i numer. Aneks jest autonomiczną częścią pracy magisterskiej. Dlatego też jest umieszczany na samym końcu pracy magisterskiej.

Jakie wcięcie akapitu w pracy licencjackiej?

3.1. – akapit: wcięcie od lewej 0 (zero), od prawej 0, wcięcie pierwszego wiersza 1 cm, odstęp między liniami (interlinia) 1,5, wyrównanie obustronne (wyjustuj) lub do lewej.

Czy trzeba pisać pracę licencjacką?

Uczelnie same zdecydują, czy studia licencjackie i inżynierskie skończą się obroną pracy. Tak wynika z projektu nowej ustawy dla uczelni, nad którą pracuje resort nauki i szkolnictwa wyższego. Wymóg napisania pracy dyplomowej pozostanie na studiach drugiego stopnia i jednolitych magisterskich.

Co się stanie jeśli nie napisze pracy licencjackiej?

Osoba, która nie złożyła pracy dyplomowej z powodu nieuzyskania zaliczenia wszystkich modułów przewidzianych planem studiów i została skreślona z listy studentów może ubiegać się o wznowienie studiów, na zasadach określonych w § 22. § 48 1. … Decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje dziekan.

W jaki sposób pisze się pracę licencjacką?

Praca licencjacka i magisterska powinna składać się z na- stępujących elementów: 1) strony tytułowej, 2) spisu treści, 3) wstępu, 4) rozdziałów głównych i podrozdziałów, 5) zakończenia, 6) bibliografii, 7) spisu tabel, wykresów itp., 8) załączników.

Kiedy najlepiej zacząć pisać pracę licencjacką?

Tym samym pisanie pierwszego rozdziału pracy (wstęp warto napisać w momencie, gdy cała praca będzie już gotowa) najlepiej rozpocząć w listopadzie. W jaki sposób? Metodą małych kroków. Warto też stawiać sobie realistyczne cele, które nie będą wymagać zarywania nocy i rezygnacji ze wszystkich przyjemności.

Jak powinien brzmieć tytuł pracy licencjackiej?

Poprawny tytuł pracy dyplomowej musi spełniać następujące warunki: musi dokładnie określać to, co znajdzie się w pracy dyplomowej. Musi odpowiadać poruszanej przez Was problematyce tak, aby nikt nie mógł Wam zarzucić, że Wasza praca jest 'nie na temat’.

Jaka czcionka w pracy magisterskiej?

Wymogi edytorskie

  • format arkusza papieru: A4 (pisane jednostronnie),
  • czcionka: Times New Roman,
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt,
  • odstęp między wierszami: 1,5 wiersza,
  • marginesy: górny – 2,5 cm;

Jak wyglądają załączniki w pracy dyplomowej?

Załączniki powinny zostać opisane jako, na przykład: Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3,.. itd… (w prawym górnym rogu pracy, nad tytułem załącznika) i w ten sposób są numerowane. Zatem załączniki nie posiadają osobnej numeracji – jako strony pracy dyplomowej.

Gdzie umieścić załączniki w pracy licencjackiej?

Na końcu pracy znajdują się załączniki, o których mowa w treści pracy dyplomowej.

Jaki powinien być akapit w pracy licencjackiej?

Treść główna pracy: – czcionka: Times New Roman 12 pt., Styl normalny, – akapit: wcięcie od lewej 0 (zero), od prawej 0, wcięcie pierwszego wiersza 1 cm, odstęp między liniami (interlinia) 1,5, wyrównanie obustronne (wyjustuj) lub do lewej.