Kategorie:

Z czego składa się siatka kartograficzna?

Z czego się sklada siatką geograficzna?

Siatka geograficzna – układ południków i równoleżników na globusie lub w myślach na kuli ziemskiej. Południk zerowy i równik ziemski tworzą układ, względem którego wyznacza się współrzędne geograficzne. W jej skład wchodzą: układ równoleżników i południków.

Do czego sluzy siatka kartograficzna?

Służą do przedstawiania średniej szerokości geograficznej. Biorąc pod uwagę położenie powierzchni rzutowania względem Ziemi wyróżnia się odwzorowania: normalne, poprzeczne, ukośne. Siatka jest jednym, ze sposobów odwzorowania. Tworzy układ równoleżników.

Jak wygląda siatka kartograficzna?

Siatka kartograficzna to układ południków i równoleżników wykreślony na płaszczyźnie. … Równoleżniki są okręgami współśrodkowymi, południki zaś liniami prostymi zbiegającymi się w biegunie. Siatka walcowa normalna – rzut siatki geograficznej na powierzchnię boczną walca stycznego do globusa wzdłuż równika.

Co to jest siatka Merkatora?

Siatka walcowa – siatka kartograficzna skonstruowana przez flamandzkiego kartografa Merkatora w 1569 roku. Południki i równoleżniki są na niej liniami prostymi i przecinają się pod kątem prostym, tak jak na globusie. Używana jest do przedstawiania kuli ziemskiej lub jej fragmentu w postaci walca.

Jak powstają siatki kartograficzne?

Siatka kartograficzna jest to układ równoleżników i południków przedstawiony na mapie Siatka taka powstaje w wyniku określonego rzutowania, czyli odwzorowania siatki geograficznej na płaszczyźnie. Problemem jest tu fakt, że nie sposób wiernie odwzorować powierzchni kuli na powierzchni płaskiej.

Gdzie występuje siatka kartograficzna?

Na globusie wyrysowana jest siatka południków i równoleżników – to siatka geograficzna. Dokoła globusa owinięta jest płaska powierzchnia, na którą rzutowane są południki i równoleżniki z globusa. Na tej płaskiej powierzchni tworzą one siatkę kartograficzną.

Do czego służy siatka południków i równoleżników?

Siatka geograficzna służy do określania położenia punktów na Ziemi przy użyciu konkretnych liczbowych współrzędnych geograficznych, zwanych także koordynantami geograficznymi. Zalicza się do nich długość i szerokość geograficzną.

Gdzie znajduje się siatka kartograficzna?

Na globusie wyrysowana jest siatka południków i równoleżników – to siatka geograficzna. Dokoła globusa owinięta jest płaska powierzchnia, na którą rzutowane są południki i równoleżniki z globusa. Na tej płaskiej powierzchni tworzą one siatkę kartograficzną.

Czym różni się siatka kartograficzna od siatki geograficznej?

Odwzorowanie zgodnie z przyjętymi regułami matematycznymi siatki geograficznej na płaszczyźnie (na mapie) to siatka kartograficzna. W przypadku siatki kartograficznej południki i równoleżniki nie zawsze przecinają się pod kątem prostym.

Czy Najdłuższym równoleżnikiem jest zwrotnik Raka?

Najdłuższym równoleżnikiem jest równik, który ma 40 075 km długości. … Podstawowe równoleżniki to: równik, zwrotnik Raka i zwrotnik Koziorożca, a także koło podbiegunowe północne i południowe. Równoleżniki mają różne długości, w zależności od szerokości geograficznej.

Jak powstaje odwzorowanie kartograficzne?

rzuty kartograficzne) uzyskuje się przez rzutowanie geometryczne powierzchni kuli na płaszczyznę lub pomocnicze powierzchnie rozwijalne, którymi są pobocznice stożka lub walca, przy czym każda z tych 3 powierzchni może być styczna do powierzchni kuli (elipsoidy) lub przecinać ją wzdłuż pewnych linii.

Jak powstaje odwzorowanie Mollweidego?

Mollweidego odwzorowanie, jedno z odwzorowań kartograficznych. Zaliczane do pseudowalcowych odwzorowań równopolowych; polega na odwzorowaniu całej kuli ziemskiej w formie elipsy, której dłuższa oś (4R) jest obrazem równika, krótsza (2R) — obrazem środkowego południka, a bieguny odwzorowują się w postaci punktów.

Kiedy powstała siatka geograficzna?

W 1884 r. przyjęto, że południk zerowy przebiega przez obserwatorium astronomiczne w Greenwich. Szerokość geograficzna wyznacza kąt zawarty między płaszczyzną równika a promieniem ziemskim poprowadzonym ze środka Ziemi do danego punktu. Może ona przyjmować wartości 0°-90° zarówno na północ (N -ang.

Ile umownie mamy równoleżników?

Jest ich nieskończenie wiele, mają kształt okręgów, ale każdy z nich ma inną długość. Najdłuższym równoleżnikiem jest równik, biegnący dokładnie w połowie kuli ziemskiej i dzielący ją na dwie półkule: północną i południową. Im bliżej biegunów, tym długości równoleżników zmniejszają się.

Jakie są cechy południków i równoleżników?

Południki to pionowe linie, łączące dwa bieguny, biegnące po powierzchni kuli ziemskiej. Równoleżniki to poziomie linie tworzące okręgi, ułożone równolegle względem siebie. Pionowa linia południka zero i sto osiemdziesiąt stopni jest pogrubiona i zielona. Pozioma linia równika jest pogrubiona i czerwona.

Jaki jest najdłuższy równoleżnik?

Równoleżnik – okrąg powstały wskutek przecięcia powierzchni kuli ziemskiej płaszczyzną prostopadłą do jej osi. Najdłuższym równoleżnikiem jest równik, który ma 40 075 km długości.