Kategorie:

Z czego składa się epika?

Z czego jest zbudowana epika?

Epika – jeden z trzech podstawowych rodzajów literackich, obejmujący utwory, w których świat przedstawiony ma charakter fabularny, podmiot literacki występuje jako narrator i podstawową formę wypowiedzi stanowi narracja.

Co ma epika?

Może ona zawierać jeden (nowela) lub kilka wątków. … W epice występują następujące gatunki: mit, podanie, baśń, opowiadanie, nowela, powieść i jej odmiany (ze względu na temat) – historyczna, społeczno-obyczajowa, psychologiczna, podróżniczo-przygodowa, fantastycznonaukowa, kryminalna, sensacyjna.

Na co się dzieli epika?

Ze względu na formę wyróżniamy:

 • epikę wierszowaną (gatunki: epos, poemat epicki, dygresyjny, filozoficzny, heroikomiczny, powieść poetycka);
 • epikę prozaiczną (gatunki: powieść, nowela, opowiadanie, anegdota, baśń, legenda, pamiętnik).

Jak napisana jest epika?

Utwory tego gatunku literackiego najczęściej są pisane prozą, tylko nieliczne są pisane wierszem. Proza to tekst niezawierający rymów oraz podziału na wersy. Narrator to osoba, która opisuje wydarzenia w utworze literackim. W epice występują dwa rodzaje narracji: pierwszoosobowa i trzecioosobowa.

Co należy do liryki?

W literaturach Zachodu do najważniejszych gatunków literackich w obrębie liryki należą elegia, fraszka, hymn, oda, pieśń, tren i psalm. Do ważniejszych gatunków epickich nowela, opowiadanie, powieść, epopeja (epos).

Co zalicza się do liryki?

Charakterystyczną cechą liryki jest duża ilość emocji podmiotu lirycznego oraz środków artystycznych. Występuje także rytmizacja dzięki rymom, układom strof, liczbie sylab w wersie, etc. Do gatunków liryki zalicza się np: pieśń, hymn, tren, odę, fraszkę, sonet, bajkę.

Z czego składa się liryka?

Liryka – jeden z trzech podstawowych rodzajów literackich (obok dramatu i epiki). Obejmuje utwory, których głównym przedmiotem przedstawienia są przeżycia wewnętrzne, przekazywane za pośrednictwem wypowiedzi monologicznej, odznaczającej się subiektywizmem, podporządkowanej funkcji ekspresywnej języka. … podmiot liryczny.

Jakie cechy ma liryka?

Cechy

 • Monolog jako podstawowa forma wypowiedzi lirycznej.
 • Przeważnie rytmizacja czyli regularne powtarzanie po sobie cząstek wiersza.
 • Bogate wykorzystanie środków stylistycznych (przenośnie, porównania, epitety, uosobienia)
 • Kompozycja utworu podporządkowana przekazowi.

Jakie utwory obejmuje liryka?

Gatunki liryczne

 • anakreontyk.
 • ballada.
 • canzona.
 • duma.
 • dytyramb.
 • elegia.
 • epicedium.
 • epigramat.

Jakie utwory należą do liryki?

W literaturach Zachodu do najważniejszych gatunków literackich w obrębie liryki należą elegia, fraszka, hymn, oda, pieśń, tren i psalm. Do ważniejszych gatunków epickich nowela, opowiadanie, powieść, epopeja (epos).

Co to jest liryka przykłady?

lirykę dydaktyczną – utwory, które mają za zadanie uczuć, wychowywać, moralizować, np. fraszki Jana Kochanowskiego, lirykę inwokacyjną – podmiot liryczny zwraca się tu do adresata (określonego lub domyślnego), lirykę nieosobistą (liryka podmiotu zbiorowego) – wyraża uczucia i myśli wspólne większej grupie ludzi, np.

Czy fraszka należy do liryki?

Fraszka (wł. frasca – gałązka, drobiazg, bagatela, błahostka) – krótki utwór liryczny, zazwyczaj rymowany lub wierszowany, o różnorodnej tematyce, często humorystycznej lub ironicznej (satyrycznej). Często kończy się wyraźną puentą.

Co zalicza się do prozy?

Proza – pojęcie z zakresu teorii literatury, mające różne znaczenia: „mowa niewiązana”, historycznie przeciwstawiana poezji. … wszelkie utwory narracyjno-fabularne, takie jak powieści, opowiadania, nowele, w odróżnieniu od utworów dramatycznych i poezji lirycznej.

Czym charakteryzuje się liryka?

LIRYKA – skupia się na odczuciach i sprawach wewnętrznych, zdarzenia nie mają tutaj tak ważnej roli jak w epice. Może zawierać rymy, rytm, podział na strofy i wersy. Wiersz może być pisany językiem niecodziennym, ale nie musi. Często dla ubarwienia treści dodaje się różne środki stylistyczne np.

Na co się dzieli liryka?

a) LIRYKA BEZPOŚREDNIA – rozpoznajemy ja po formie 1 osoby liczby pojedynczej – ja. Monolog staje się lirycznym wyznaniem. b) LIRYKA POŚREDNIA – podmiot liryczny nie ujawnia się wprost, pozostaje ukryty za przedstawionym światem. … LIRYKA OPISOWA – podmiot liryczny ukrywa się w opisie przedmiotów, przyrody, krajobrazów.

Co to jest liryka w wierszu?

Liryka jest rodzajem literackim obejmującym utwory, których treścią są osobiste uczucia, przeżycia, nastroje i refleksje. Osoba wypowiadająca się w utworach lirycznych to podmiot liryczny, a jego formę wypowiedzi nazywamy monologiem lirycznym.