Kategorie:

W jakim terminie należy wystawić RP-7?

Za jaki okres należy wystawić RP-7?

Pracodawca, który swojego pracownika zatrudnił po roku 1998, zobowiązany jest do wystawienia zaświadczenia na druku ZUS Rp7, gdy zamierza on ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy albo o emeryturę w związku z ukończeniem wymaganego wieku do końca 2014 roku.

Kiedy RP-7 a kiedy ERP 7?

Od 2 sierpnia 2018 roku nie ma już zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu RP7. Zostało ono zastąpione przez druk ERP7, który także dotyczy zatrudnienia i wynagrodzenia wystawianego przez pracodawców dla pracowników, przechodzących na emeryturę lub rentę.

Czy pracodawca ma obowiązek wystawić druk RP-7?

Obowiązek wystawienia ERP-7 (RP7) ciąży po stronie pracodawcy. Co ważne, zaświadczenie to co do zasady może zostać wystawione tylko przez pracodawcę, który zatrudniał pracownika.

Kto może wystawić RP-7?

Zaświadczenie ERP-7 nie wymaga podpisu dwóch osób, jest podpisywane tylko przez jedną osobę – płatnika składek lub osobę upoważnioną/uprawnioną do wystawiania zaświadczeń.

Jak prawidłowo wypełnić RP-7?

Pracodawca podaje jego imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a także okres, w którym zatrudniał pracownika wraz z podaniem stanowiska pracy. Jeśli okres zatrudnienia przypada przed 15 listopada 1991 r., powinien dodatkowo podać wymiar czasu pracy.

Jak wystawić ERP 7?

Zgodnie z objaśnieniami do zaświadczenia ERP7 wymagane są: nazwa, adres, REGON, NIP oraz zakres udzielonego pełnomocnictwa z podaniem okresu jego obowiązywania. Pełnomocnikiem nie jest pracownik pracodawcy wystawiający zaświadczenie w ramach swoich obowiązków.

Jak zdobyć RP-7?

Świadectwo pracy i zaświadczenie Rp7 wystawia tylko pracodawca. Podstawowym dokumentem poświadczającym zatrudnienie jest świadectwo pracy. Zgodnie z art. 97 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany wydać je niezwłocznie po ustaniu zatrudnienia.

Jakie dokumenty do emerytury 2021?

Powiązane wnioski

 • EMP – Wniosek o emeryturę
 • ERP-6 – Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych.
 • ZUS Rp-7 – Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
 • ZUS Rp-8 – Zeznania świadka w sprawie emerytalno – rentowej.
 • ZUS Rp-9 – Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów.

Czy należy uwzględniać świadectwa Rekompensacyjne w drukach RP-7?

Proszę pamiętać, iż suma rocznych wynagrodzeń zawarta jest w tabeli druku Rp7 (rubryka 7). Często też na druku Rp7 znajduje się adnotacja o nie wliczaniu świadectw rekompensacyjnych do wynagrodzenia (jest to sygnał by uwzględnić ich wartość przy obliczaniu kapitału początkowego).

Czy pracodawca ma obowiązek wystawić zaświadczenie o zarobkach?

Odpowiedź: Przepisy prawa pracy nie określają zasad wystawiania zaświadczeń o zarobkach. Jeżeli były pracodawca nie chce wystawić zaświadczenia, można jedynie wystąpić do sądu o zobowiązanie go do wystawienia dokumentu.

Ile kosztuje wystawienie RP-7?

Zaświadczenie o zarobkach: ZUS Rp7 pracodawcy wystawiają bez opłat.

Kto może podpisać ERP 7?

Podmiotami uprawnionymi do wystawienia wskazanego zaświadczenia są: pracodawca, upoważniona przez pracodawcę jednostka, a także następca prawny pracodawcy, likwidator czy syndyk masy upadłości.

Gdzie w RP-7 wpisać wynagrodzenie za czas choroby?

Pracodawca w ZUS Rp7 w punkcie 3 w kolumnie 6 powinien podać informację o łącznej kwocie świadczeń pieniężnych wypłaconych z ubezpieczenia społecznego, tj.:

 • zasiłku chorobowego,
 • zasiłku macierzyńskiego,
 • zasiłku opiekuńczego,
 • zasiłku wyrównawczego,
 • dodatku wyrównawczego,
 • świadczenia rehabilitacyjnego,

Jak skorygować RP-7?

W sytuacji, kiedy należy skorygować wystawione zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na nowym druku ZUS Rp7 powinno zaznaczyć się, że tym zaświadczeniem koryguje się i unieważnia poprzednie zaświadczenie. Należy przyczynę różnic w wypełnionych zaświadczeniach.

Jak napisać podanie o wydanie rp-7?

Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS Rp7), które jest mi potrzebne do ……………………………………………………………………… Byłem(am) zatrudniony(a) w …………………….…………………………………………… na stanowisku ……….………………………………………………………………………..

Jak zdobyć rp-7?

Świadectwo pracy i zaświadczenie Rp7 wystawia tylko pracodawca. Podstawowym dokumentem poświadczającym zatrudnienie jest świadectwo pracy. Zgodnie z art. 97 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany wydać je niezwłocznie po ustaniu zatrudnienia.