Kategorie:

W jakiej formie odmowa wszczęcia postępowania?

W jakiej formie następuje odmowa wznowienia postępowania?

Odmowa wznowienia postępowania następuje w drodze postanowienia.

Kiedy umorzenie A kiedy odmowa wszczęcia postępowania?

Pomimo złożonego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa organ postępowania przygotowawczego może odmówić wszczęcia postępowania lub – po jego wszczęciupostępowanie umorzyć.

Czy na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania służy zażalenie?

61a § 2 k.p.a. na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania służy zażalenie, a jeśli i jego rozstrzygnięcie będzie dla wnioskującego podmiotu niesatysfakcjonujące, istnieje możliwość skierowania w tym zakresie skargi do sądu administracyjnego.

Kiedy jest wszczęcie postępowania administracyjnego?

§ 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. § 2. Organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny interes strony wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w której przepis prawa wymaga wniosku strony.

W jakiej formie następuje wznowienie postępowania?

Wznowienie postępowania następuje w drodze postanowienia. § 2. Postanowienie stanowi podstawę do przeprowadzenia przez właściwy organ postępowania co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy.

Kiedy odmowa wszczęcia postępowania?

Art. 61a § 1 k.p.a. wskazuje, że gdy żądanie wszczęcia postępowania zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, to organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Kiedy odmowa wszczęcia postępowania karnego?

Organ postępowania przygotowawczego, który otrzymał doniesienie o przestępstwie, jest obowiązany odmówić jego wszczęcia, gdy brak jest podstaw do przyjęcia, że zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa (art. 305 § 1 k.p.k.).

Czy na postanowienie o wszczęciu postępowania służy zażalenie?

Zażalenie służy na postanowienia podejmowane na początku postępowania, czyli postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, o połączeniu postępowań, o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia czy jego zwrocie. … Nie można przykładowo złożyć zażalenia na postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego z urzędu.

Czy na postanowienie przysługuje zażalenie?

§ 1. Na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak stanowi. … Zażalenia wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie – od dnia jego ogłoszenia stronie.

Jaki czas na wszczęcie postępowania administracyjnego?

Termin – 7 – 14 dni. Art. 65 § 1. Jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego podanie.

W której sytuacji wszczęcie postępowania administracyjnego następuje z urzędu?

Wszczęcie postępowania na żądanie strony następuje zazwyczaj, gdy chodzi o uzyskanie lub ustalenie istnienia pewnego uprawnienia. Natomiast postępowania wszczyna się z urzędu w wypadku nakładania na stronę określonych obowiązków mających na celu ochronę interesu państwa lub interesu społecznego.

Kiedy następuje wznowienie postępowania?

Art. 145 § 1 pkt 6 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, że postępowanie administracyjne wznawia się, gdy przed wydaniem decyzji nie uzyskano stanowiska innego organu.

Na czym polega wznowienie postępowania?

Wznowienie postępowania – instytucja prawa procesowego, która daje możliwość uchylenia prawomocnego orzeczenia sądu albo ostatecznej decyzji administracyjnej lub postanowienia w postępowaniu administracyjnym i ponownego rozpoznania sprawy wskutek zaistnienia nadzwyczajnych przyczyn wymienionych w ustawie.

Kiedy komornik może odmówić wszczęcia postępowania?

8 ust. 8 u.k.s.e. W myśl tego przepisu komornik odmawia wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy.

Kiedy następuje umorzenie postępowania administracyjnego?

Do umorzenia dochodzi w przypadku, jeśli dalsze postępowanie jest niedopuszczalne lub bezprzedmiotowe. … Postępowanie może być umorzone przez organ administracji, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte.

Kiedy prokurator odmawia wszczęcia postępowania?

Organ postępowania przygotowawczego, który otrzymał doniesienie o przestępstwie, jest obowiązany odmówić jego wszczęcia, gdy brak jest podstaw do przyjęcia, że zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa (art. 305 § 1 k.p.k.).