Kategorie:

Na czym polega praca inżynierska?

Z czego składa się praca inżynierska?

Praca inżynierska zawiera część teoretyczną, której celem jest dokonanie przeglądu aktualnych badań. Chodzi oczywiście o badania nad zagadnieniem, którym się zajmujemy. Aby tego dokonać, należy zebrać stosowną literaturę fachową. Aktualna literatura zawarta jest przede wszystkim w czasopiśmiennictwie naukowym.

Czym się różni praca licencjacka od inżynierskiej?

Można wyróżnić następujące rodzaje prac dyplomowych: praca licencjacka – pisana na koniec studiów I stopnia licencjackich bądź w połowie dwustopniowych studiów magisterskich. … praca inżynierska – pisana na koniec studiów I stopnia inżynierskich bądź w połowie dwustopniowych studiów magisterskich.

Jak wygląda praca inżynierska z informatyki?

Prace inżynierskie wyglądają podobnie jak i inne prace dyplomowe. To, co wyróżnia je pośród innych to na pewno fakt, że składają się z dwóch części, czyli teoretycznej i projektowej. Pisanie prac inżynierskich jest dosyć skomplikowane, zwykle przez projekty, które należy wykonać.

Co to jest praca dyplomowa?

Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego lub artystycznego lub dokonaniem artystycznym prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia i umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.

Co powinien zawierać wstęp do pracy inżynierskiej?

Ten „próbny wstęppowinien zawierać: • uzasadnienie wyboru tematu, • znaczenie wybranego tematu, • wyjaśnienie celu pracy, • określenie zakresu pracy, • omówienie literatury, • omówienie zagadnień terminologicznych, • objaśnienia dotyczące stosowanych metod, • omówienie treści poszczególnych rozdziałów.

Jaka czcionka do pracy inżynierskiej?

3. Tekst pracy piszemy czcionką Times New Roman (rozmiar 12, odstępy między wierszami 1,5, marginesy, lewy – 3,5 cm, prawy- 2,5 cm, dolny- 2,5 cm, górny- 2,5 cm. Tekst powinien być wyjustowany (wyrównany) oraz zwarty bez zbędnych akapitów i odstępów.

Czy temat pracy licencjackiej ma jakieś znaczenie?

W żadnym wypadku temat nie determinuje późniejszej pracy, co więcej – rzadko się zdarza aby miał jakikolwiek wpływ na nią. Przyznam wręcz, że tytuł pracy wpisany w CV to zbędny szczegół, sam kierunek i specjalizacja wystarczy.

Czym się różni praca dyplomowa od licencjackiej?

Pod określeniem praca dyplomowa należy rozumieć w przypadku studiów I stopnia pracę licencjacką, a w przypadku studiów II stopnia pracę magisterską. Praca dyplomowa jest najważniejszą samodzielną pracą studenta kończącą cykl dydaktyczny. Tematyka pracy dyplomowej powinna być zgodna z kierunkiem i specjalnością studiów.

Jaki temat pracy inżynierskiej informatyka?

Ciekawe tematy prac inżynierskich z Informatyki Projekt programu antywirusowego wykorzystującego sieć Blockchain. Aplikacja mobilna zawierająca popularne gry logiczne. Autorski projekt sklepu internetowego z suplementami diety wspierającymi pracę mózgu. Projekt bazy danych dla sieci prywatnych ośrodków zdrowia.

Jak powinna wyglądać bibliografia w pracy inżynierskiej?

Standardowy zapis pozycji bibliograficznej, składa się z następujących części:

 1. pierwszej litery imienia autora danej publikacji oraz jego nazwiska,
 2. tytułu tej publikacji,
 3. nazwy wydawnictwa,
 4. miejsca i roku wydania.

Po co się pisze pracę licencjacką?

Każdy student wie, po co pisze się pracę licencjacką i magisterską. Jest to konieczne, aby formalnie ukończyć studia i uzyskać dyplom potwierdzający to doniosłe wydarzenie. … Jest to więc najprawdopodobniej najbardziej pracochłonna aktywność akademicka, jaką student podejmuje w czasie swojej edukacji.

Co ma zawierać wstęp?

Zgodnie z zasadami retoryki prawidłowo skonstruowany wstęp składa się z trzech obowiązkowych elementów – pozyskania przychylności (captatio), pozyskania uwagi oraz nawiązania do tematu wypowiedzi. Treść tych trzech elementów wstępu powinna zawierać między innymi standardowe formuły, zwane toposami wstępu.

Jak napisać wstęp do Inżynierki?

Co można jeszcze zawrzeć we wstępie?

 1. informacje na temat stanu badań z danej dziedziny.
 2. krótki opis omawianego w pracy zagadnienia.
 3. pytania na temat stawianych problemów.
 4. tło historyczne.
 5. informacje na temat źródeł, bibliografii.

Jaka czcionka do pracy dyplomowej?

Ustawienia ogólne w edytorze teksu: ▪ czcionka: Times New Roman ▪ wielkość czcionki: 12 pkt ▪ odstępy między wierszami: 1,5 wiersza ▪ odstępy między znakami: 0 pkt ▪ marginesy (prawy, górny i dolny): 2,5 cm ▪ margines lewy (z dodanym 1 cm na oprawę): 3,5 cm Formatowanie tekstu pracy: ▪ nie wstawiać nagłówków lub stopek …

Jaka czcionka w pracy magisterskiej?

Wymogi edytorskie

 • format arkusza papieru: A4 (pisane jednostronnie),
 • czcionka: Times New Roman,
 • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt,
 • odstęp między wierszami: 1,5 wiersza,
 • marginesy: górny – 2,5 cm;

Czy temat pracy magisterskiej ma znaczenie?

Temat: tytuł pracy magisterskiej a przyszła praca W żadnym wypadku temat nie determinuje późniejszej pracy, co więcej – rzadko się zdarza aby miał jakikolwiek wpływ na nią. Przyznam wręcz, że tytuł pracy wpisany w CV to zbędny szczegół, sam kierunek i specjalizacja wystarczy.