Kategorie:

Na czym polega anafora?

W jakim celu stosuje się Anaforę?

Anafora służy wzmocnieniu siły wypowiedzi, należy zatem do ekspresywnej funkcji językowej (por. funkcje językowe wg. Romana Jacobsona). Anafora dużą popularnością cieszyła się w epoce baroku (w poezji dworskiej służyła poetom uzyskaniu tak pożądanego konceptu).

Co to są środki stylistyczne?

Są to: anakolut, antyteza, apostrofa, elipsa, epifora, inwersja, paralelizm, powtórzenie, przerzutnia, pytanie retoryczne oraz wykrzyknienie.

Czy anafora to środek stylistyczny?

Anafora (środek stylistyczny)[edytuj] Na przykład: Szybko, zbudź się, szybko, wstawaj. … Ten środek stylistyczny szczególnie popularny był w poezji barokowej.

Jak nazywa się środek artystyczny polegający na powtórzeniu?

Powtórzenie[edytuj] repetitio) − figura retoryczna, zabieg stylistyczny polegający na wielokrotnym użyciu tego samego elementu językowego (wyrazu, zespołu wyrazów, wersów lub zwrotek) celem uzyskania rytmizacji, podkreślenia znaczenia, zwiększenia ekspresji.

Co to jest epifora?

Epifora (gr. ἐπιφορά epiphorá), także epistrofa (gr. ἐπιστροφή epistrophḗ), conversio – powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na końcu kolejnych segmentów wypowiedzi. Na przykład: Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko.

Co to są środki poetyckie?

Środki stylistyczne, inaczej środki poetyckie lub środki artystycznego wyrazu, najczęściej spotyka się w literaturze, głównie w poezji. To elementy języka, które mają na celu wywołanie określonych emocji oraz pobudzenie wyobraźni odbiorcy.

Jakie są przykłady środki poetyckie?

Zaliczamy do nich:

 • powtórzenia,
 • refren,
 • anaforę,
 • apostrofę,
 • elipsę,
 • antytezę,
 • pytanie retoryczne,
 • wykrzyknienie.

Co to są środki poetyckie przykłady?

Środki poetyckie

 • Epitet – określenie rzeczownika przez przymiotnik np. …
 • Porównanie – worzymy je przez słowa: …
 • Przenośnia (metafora) – przedstawienie rzeczywistości w taki sposób, w jaki normalnie nie występuje np. …
 • Uosobienie – nadanie cech LUDZKICH przedmiotom, roślinom, zjawiskom, zwierzętom np.

Czy Wykrzyknienie to środek stylistyczny?

Wykrzyknienie (inaczej eksklamacja, z łac. exclāmātiō; gr. ἐκφώνησις ekphṓnēsis) – figura retoryczna, wyraz, grupa wyrazów lub zdanie wykrzyknikowe, eliptyczne, często urwane (gr. ἀποσιώπησις aposiṓpēsis – niedomówienie), wtrącone w tok wypowiedzi, często w formie apostrofy.

Czy Inwersja to środek stylistyczny?

Środki poetyckie (stylistyczne, artystyczne) to wyrazy albo sformułowania, których celem jest ubarwienie wiersza, ukrycie jego przesłania. … Inwersja (szyk przestawny) – odstępstwo od zwykłego szyku wyrazów w zdaniu; odwrócenie zwykłego układu, wartości elementów itd.

Jakie są środki wyrazu?

Środkami wyrazu nazywam środki stylistyczne, czyli środki używane w literaturze (lub w filmie), które mają na celu wywołanie u odbiorcy określonych emocji oraz pobudzenie jego wyobraźni.

Czy rym to też środek stylistyczny?

Do tej grupy zaliczają się takie środki stylistyczne jak np. rym, rytm i wyrazy dźwiękonaśladowcze ( =onomatopeje); Słowotwórcze– czyli dotyczące tworzenia wyrazu, często nowego, stworzonego tylko na potrzeby danego utworu. … celowe przekształcanie jakichś elementów zdania, powtarzanie ich, zamiana wyrazów w zdaniu itp.

Czym różni się anafora od Epifory?

Anafora – powtórzenie tego samego słowa bądź całej grupy wyrazów na początku kolejnego zdania, wersu, strofy. Antyteza (przeciwstawienie) – zestawienie w jedną całość przeciwstawnych określeń. … Epifora – powtórzenie tego samego słowa albo całej grupy wyrazów na końcu kolejnego zdania, wersu, strofy.

Jakie są środki poetyckie?

alegoria, aliteracja, aluzja literacka, amplifikacja, anafora, anakolut, animalizacja, animizacja, antonim, antropomorfizacja, antyteza, apostrofa, apozycja, archaizm, asyndeton, dialektyzacja, dźwiękonaśladownictwo, echolalia, elipsa, emfaza, enumeracja, epifora, epitet (barokowy, metaforyczny, stały, tautologiczny), …

Co to środki poetycki?

Środki stylistyczne, inaczej środki poetyckie lub środki artystycznego wyrazu, najczęściej spotyka się w literaturze, głównie w poezji. To elementy języka, które mają na celu wywołanie określonych emocji oraz pobudzenie wyobraźni odbiorcy.

Jakie istnieją środki poetyckie?

alegoria, aliteracja, aluzja literacka, amplifikacja, anafora, anakolut, animalizacja, animizacja, antonim, antropomorfizacja, antyteza, apostrofa, apozycja, archaizm, asyndeton, dialektyzacja, dźwiękonaśladownictwo, echolalia, elipsa, emfaza, enumeracja, epifora, epitet (barokowy, metaforyczny, stały, tautologiczny), …