Kategorie:

Kto to jest kierownik jednostki organizacyjnej?

Za co odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej?

Odpowiada za opracowanie oraz przekazanie odpowiednio ABW lub SKW dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego. Do kompetencji kierownika jednostki organizacyjnej należy akceptacja wyników procesu szacowania ryzyka, jest on także odpowiedzialny za właściwą organizację bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Kto jest kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy?

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jako kierownik urzędu gminy, wykonuje również uprawnienia zwierzchnika służbowego nie tylko w stosunku do pracowników urzędu gminy, ale także w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (art. 33 ust. 5 u.s.g. oraz art. 7 pkt 1 i 3 u.p.s.).

Jakie ma obowiązki kierownik jednostki?

Podstawowym obowiązkiem kierownika jednostki jest ponoszenie odpowiedzialności za wykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości. W przypadku, gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu.

Kogo nazywamy kierownikiem?

Kierownik – osoba kierująca pracą innych ludzi.

Kto jest odpowiedzialny za ochronę informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej?

Kierownik jednostki organizacyjnej, w której są przetwarzane informacje niejawne, odpowiada za ich ochronę, w szczególności za zorganizowanie i zapewnienie funkcjonowania tej ochrony.

Kto odpowiada za gospodarkę finansowa jednostki?

Odpowiedź: Odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej jednostki sektora finan- sów publicznych, zgodnie z regułą jednoosobowego kierownictwa, ponosi kierownik tej jednostki (art. 53 ust.

Co to są jednostki organizacyjne gminy?

Jednostki organizacyjne Gminy (szkoły, biblioteki, ośrodki kultury, gospodarstwa pomocnicze itp.) – zadania i podstawa prawna działania. Dane teleadresowe jednostek.

Kto komu podlega w gminie?

Urzędy to struktury, które służą do realizacji zadań nałożonych ustawami na poszczególne organy administracji publicznej. Organem władzy wykonawczej na poziomie gminy jest wójt (w gminie wiejskiej), burmistrz (w gminie wiejsko-miejskiej lub miejskiej) i prezydent (w dużych miastach).

Kto odpowiada za remanent?

Za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki. Jednak kierownikiem jednostki niekoniecznie musi być jedna osoba, często jest to organ wieloosobowy. Ponadto np. za wykonanie obowiązków nałożonych na pracowników w ramach inwentaryzacji odpowiedzialność ponoszą sami pracownicy.

Jakie obowiązki spoczywają na kierowniku jednostki gospodarczej w związku z prowadzeniem ksiąg rachunkowych tej jednostki przez biuro rachunkowe?

stanowiska, kierownik jednostki powinien zapewnić wykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości poprzez: staranny wybór przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, odpowiednie zapisy w umowie o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kontrolę dotrzymywania warunków …

Kto jest nad kierownikiem?

Zasadniczo kierownik jest po prostu o krok niżej niż dyrektor To kierownik zazwyczaj zarządza bezpośrednio czymś – najczęściej projektem, zaś dyrektor sprawuje niejako władzę nadrzędną.

Kto jest nad managerem?

General Director lub CEO – Chief Executive Manager Dyrektor generalny koordynuje pracę przedsiębiorstwa, a także opracowuje i wdraża długo- i krótkofalowe plany rozwoju. Ocenia również poziom ich realizacji.

Komu podlega pełnomocnik ds ochrony informacji niejawnych?

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych to osoba, która podlega bezpośrednio pod Kierownika Jednostki Organizacyjnej. Pełnomocnik ds. OIN odpowiada w przedsiębiorstwie za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Za co odpowiada Pełnomocnik ds ochrony informacji niejawnych?

Zadania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych: Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego. Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne.

Kto odpowiada za gospodarkę finansową powiatu?

Za prawidłowe wykonanie budżetu powiatu odpowiada zarząd powiatu. blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Kto odpowiada za prawidłową gospodarkę jednostki samorządu terytorialnego?

Ze wskazanych regulacji ustawy o samorządzie gminnym wynika, że za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt (art. 60 ust. 1), do zadań wójta należy w szczególności wykonywanie budżetu (art. 30 ust.