Kategorie:

Kogo nazywamy spedytorem?

Za co odpowiedzialny jest spedytor?

Odpowiedzialność spedytora w Polsce wynika z przepisów zawartych w Kodeksie Cywilnym. … Spedytor ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w czasie od jej przyjęcia aż do wydania przewoźnikowi, dalszemu spedytorowi, dającemu zlecenie lub osobie przez niego wskazanej.

Kto może zostać spedytorem?

W tym zawodzie mile widziane są osoby posiadające żyłkę handlowca, odporne na stres, dyspozycyjne, posiadające rozwiniętą wyobraźnie przestrzenną, zdolność myślenia analitycznego i strategicznego.

Kto wydaje licencję na spedycje?

SPEDYCJA – POŚREDNICTWO PRZY PRZEWOZIE RZECZY Wniosek o licencję spedycyjną składa się w Starostwach powiatowych. W przypadku Katowic, będzie to Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice.

Co to jest spedycja?

Spedycja jest działalnością polegającą na organizowaniu przewozu towarów. Firma spedycyjna wykonuje szereg czynności na rzecz zleceniodawcy związanych z organizacją transportu, zaczynając od dopasowania środka transportu, poprzez doradztwo w zakresie transportu ładunków, na rozładunku towaru kończąc.

Kiedy i za co odpowiada spedytor?

Zgodnie z Art. 799 Kodeksu cywilnego: “Spedytor jest odpowiedzialny za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w wyborze.” Co oznacza, że spedytor odpowiada jedynie za winę w wyborze.

Czego dotyczą Opws?

OPWS określają zlecenia, oferty, zasadnicze czynności spedytora, ubezpieczenia, składowanie, przeszkody w wykonywaniu czynności spedycyjnych, wynagrodzenie spedytora, zwrot poniesionych kosztów, reklamacje, prawo zastawu, odpowiedzialność spedytora, przedawnienie, rozstrzyganie sporów i prawo właściwe (OPWS składa się …

Co jest potrzebne aby zostac spedytorem?

W tym zawodzie wykształcenie kierunkowe nie jest tak istotne jak doświadczenie i znajomość języków obcych. Jeśli jednak chcemy awansować to dobrze jest mieć wyższe wykształcenie o kierunku transport i logistyka lub zarządzanie transportem itd. Jeżeli nie posiadamy doświadczenia to jeszcze nic straconego.

Jak zacząć pracę jako spedytor?

Aby zacząć pracę w spedycji, nie potrzeba doświadczenia ani wykształcenia kierunkowego. Zaczyna się wtedy od stażu lub stanowiska młodszego dyspozytora. Według specjalistów HR z FM Logistic przyuczenie do zawodu u operatora logistycznego posiadającego kilkuset klientów zajmuje około roku.

Jak uzyskać licencję na spedycje?

W przypadku spedycji odpowiednio wypełniony wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami (m.in. wpis do CEiDG, określenie zakresu i czasu licencji), składa się do Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta. Opłaty za wydanie licencji kosztują od 800 do 1000 złotych, w zależności od okresu, na jaki wydawane jest licencja.

Kto wydaje licencję?

W krajowym transporcie drogowym licencji udziela starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób wydawana jest na wniosek osoby zainteresowanej.

Na czym polega spedycja własną?

Przedsiębiorca w ramach własnej organizacji tworzy dział spedycyjny. Mówimy wówczas o spedycji własnej, która nie ma ceny sprzedaży, a koszty na nią wydatkowane, są zaliczane w ciężar innych obciążeń związanych np. z wytwarzanym produktem. Przedsiębiorstwa stosują różne podejście do kwestii organizacji transportu.

Co to jest zlecenie spedycyjne?

Zlecenie spedycyjne to umowa pomiędzy spedytorem a kontrahentem, której przedmiotem jest zorganizowanie transportu określonego towaru lub grupy towarów. Może zostać zawarte zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej, czy elektronicznej. … Spedytor może występować w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie.

Kiedy spedytor odpowiada jak przewoźnik?

Oznacza to, że przewoźnik odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w czasie pomiędzy jej przyjęciem do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w dostawie bez względu na okoliczności, które to spowodowały.

Za co odpowiada spedytor zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego?

Zgodnie z definicją z Kodeksu cywilnego spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem. Co oznacza, że w ramach umowy także, ale nie tylko, zajmuje się organizacją transportu.

Jakie cele ma Opws?

OPWS daje spedytorowi szerokie prawo do wynagrodzenia za wykonane usługi oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków. Gwarantuje także duży poziom zabezpieczeń spedytora, któremu przysługuje np. prawo zatrzymania przesyłki i dokumentów do czasu uregulowania należności dla spedytora.

Czego dotyczy umowa spedycji?

Umowa spedycji – definicja Na jej podstawie spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem.