Kategorie:

Kiedy należy złożyć deklarację VAT UE?

W jakich okresach rozliczasz deklarację VAT UE?

Zgodnie z przepisami deklaracja VATUE powinna być składana: za okresy miesięczne lub kwartalne, w których doszło do wewnątrzwspólnotowych transakcji, do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (rozliczenie miesięczne) lub do 15 dnia pierwszego miesiąca następującego po kwartale (rozliczenie kwartalne).

Czy trzeba składać zerowe deklarację VAT UE?

dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu” wskazuje jednoznacznie, że Podatnik UE rozliczający transakcje WNT na deklaracji VAT-8 winien jest składać nawet deklaracja tzw. „zerowe„, tj. bez wykazania podatku należnego, pomimo braku obowiązku składania w tym czasie informacji podsumowującej VATUE.

Kto ma obowiązek składania deklaracji VAT UE?

Przedsiębiorca zarejestrowany do VATUE zobowiązany jest do składania deklaracji VATUE w przypadku: wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług.

Kto powinien składać deklarację VAT-8?

Deklarację VAT8 wypełniają podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT z powodu limitu obrotu do 200 000 zł rocznie, którzy dobrowolnie lub z obowiązku zarejestrowali się do transakcji unijnych (VAT-UE).

Czy VAT UE składamy co miesiąc?

Od stycznia 2017 roku informację VATUE mogą być składane wyłącznie w wersji elektronicznej i wyłącznie za okresy miesięczne! Nie ma zatem możliwości wyboru kwartalnych VATUE.

Jak wyslac deklarację VAT UE?

Użytkownik może dodatkowo testowo wygenerować deklarację VATUE lub VAT-UEK i wysłać ją na serwer testowy Ministerstwa Finansów. Aby wysłać wygenerowaną deklarację na serwer testowy należy w menu Konfiguracja/Księgowość zaznaczyć parametr Testowy serwer systemu e-Deklaracje.

Czy trzeba wysylac VAT UE?

Informację VATUE należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej. Termin sporządzenia i wysłania informacji podsumowującej mija 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiło WNT/ WDT/ wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług/ przemieszczenie w ramach call-off stock.

Jak prawidłowo wypełnić deklarację VAT UE?

INFORMACJA O WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM ŚWIADCZENIU USŁUG:

  1. kolumnie a należy podać dwuliterowy kod kraju usługobiorcy;
  2. kolumnie b należy zapisać numer identyfikacyjny VAT usługobiorcy;
  3. kolumnie c należy podać łączną wartość usług, mających miejsce w okresie, za który sporządzana jest informacja.

Kto musi składać informację podsumowujące?

Do składania informacji podsumowujących do celów VAT są zobowiązani podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych. Oddzielną informację składają również podatnicy podatku akcyzowego.

Co wykazujemy w deklaracji VAT UE?

Charakter VAT UE Oznacza to, że w rozumieniu przepisów nie stanowi ona deklaracji podatkowej, ale jest dokumentem sprawozdawczym, w którym podatnik wykazuje przeprowadzone w danym okresie transakcje: wewnątrzwspólnotowe nabycie lub wewnątrzwspólnotową dostawę towarów albo też wewnątrzwspólnotową sprzedaż usług.

Kiedy trzeba składać deklarację VAT-8?

Jakie deklaracje podatkowe należy składać Deklaracja VAT-8 powinna zostać złożona do 25 dnia miesiąca po miesiącu, w którym miało miejsce WNT. Jeżeli podatnik nie złoży deklaracji za 3 następnych miesięcy lub za kolejny kwartał, to na podstawie art. 97 ust. 15 ustawy o VAT zostanie skreślony z rejestru VAT UE.

Co to jest deklaracja VAT-8?

Formularz VAT8 składany jest w celu rozliczenia podatkowego transakcji dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez podatników, którzy nie są zobowiązani do składania okresowych deklaracji VAT-7 czy VAT-7K. … nievatowcy) a dokonali zakupu towaru od kontrahenta z kraju Unii Europejskiej.

Czy VAT unijny można składać kwartalnie?

Deklarację VATUE zgodnie z zadami ogólnymi przedsiębiorca składa miesięcznie i tylko miesięcznie. Nie ma możliwości składania deklaracji VATUE kwartalnie. Dodatkowo należy pamiętać o formie złożenia deklaracji obowiązkowa jest bowiem wysyłka elektroniczna.

Kiedy nie trzeba VAT UE?

Mimo że usługi zostały nabyte z krajów unijnych, nie trzeba ich wykazywać w deklaracji VAT UE. Jeśli świadczenie usług jest przeprowadzone dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności, to nie trzeba wykazywać go w deklaracji VATUE. Transakcje te traktuje się tak samo, jak transakcje krajowe.

Jak wyslac VAT z?

Zgłoszenie można składać drogą elektroniczną, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, za pośrednictwem Portalu podatkowego Ministerstwa Finansów (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl).

Jak wyslac VAT-R?

Formularz VATR musisz złożyć wtedy, gdy ciąży na Tobie obowiązek odprowadzania podatku VAT. Formularz VATR możesz wypełnić i złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. W tym drugim przypadku, możesz wypełnić go i dołączyć do wniosku o rejestrację w CEIDG albo wypełnić i przesłać przez system e-Deklaracje.