Kategorie:

Jakie województwa mają Najniższa gęstość zaludnienia?

W jakim województwie jest najmniejszą gęstość zaludnienia?

Najniższa gęstość zaludnienia jest w obu przypadkach w województwie warmińsko-mazurskim (dawniej olsztyńskim) (18 i 59).

Gdzie jest najmniejszą gęstość zaludnienia w Polsce?

Największą gęstość zaludnienia ma województwo śląskie – 364 os/km2, a najmniejszą województwo podlaskie – 58 os/km2.

Jakie jest najrzadziej zaludnione województwo w Polsce?

Województwa – gęstość zaludnienia [osoba / km2]
dane GUS za 2015 r.
1 województwo śląskie 371
2 województwo małopolskie 222
3 województwo mazowieckie 150

W którym kraju gęstość zaludnienia jest najmniejsza?

Jest on bardzo różny na poszczególnych kontynentach. Największy występuje w Makau, gdzie na obszarze kilometra kwadratowego mieszka 19 350 osób. Natomiast najmniejszy wskaźnik gęstości zaludnienia obecnie notuje Grenlandia.

Które województwa są najbardziej i najmniej zurbanizowane?

Najbardziej zurbanizowane było województwo śląskie, gdzie ludność w miastach stanowiła 78,1% ogółu mieszkańców, zaś najmniejwojewództwo podkarpackie (41,1%). Najwięcej miast zlokalizowanych było na terenie województwa wielkopolskiego (109, tj. 12,2% ogółu miast polskich).

Gdzie mieszka najmniej ludzi w Polsce?

Według stanu z 1 stycznia 2021 w Polsce jest 11 miast poniżej tysiąca ludności: Opatowiec (336 mieszkańców), Wiślica (506), Koszyce (775), Dubiecko (866), Wyśmierzyce (896), Działoszyce (902), Józefów nad Wisłą (902), Nowy Korczyn (904), Goraj (917), Solec nad Wisłą (939) i Suraż (983), a najmniejszym miastem powyżej …

Jaka jest srednia zaludnienia w Polsce?

W Polsce ok. 38,0 mln osób zamieszkuje terytorium 312 685 km2. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 123 osoby/km2.

Jakie jest najmniejsze województwo w Polsce?

Najmniejsze, zarówno pod względem wielkości, jak i populacji, jest województwo opolskie ze stolicą w Opolu. Pod koniec 2020 roku, obszar o powierzchni 9412 km kw. zamieszkiwało 976800 osób.

Która część Polski jest najsłabiej zaludniona?

Najmniej mieszkańców zamieszkuje najmniejsze z województw – województwo opolskie (990 tys. osób). Najmniejszą gęstością zaludnienia odznaczają się jednak województwa: warmińsko-mazurskie (58 osób/km2), podlaskie (60 osób/km2), lubuskie (71,5 osób/km2) i zachodniopomorskie (73,7 osób/km2).

Jaki kraj ma największą gęstość zaludnienia?

Lista państw świata według gęstości zaludnienia

Lp. Państwo Gęstość zaludnienia
1 Makau 21 224
2 Monako 18 713
3 Singapur 7 697
4 Hongkong 6 571

W jakim kraju jest największe zaludnienie?

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego największa część światowej populacji mieszka w Chinach (18,25 proc.), na drugim miejscu plasują się Indie (18,04 proc.), a trzecim – Stany Zjednoczone.

Jakie województwo jest najbardziej zurbanizowane?

Największe skupisko miast występuje w województwie śląskim. Najmniejsza liczba miast występuje w województwach wschodnich i północnych.

Które województwo ma najwyższy wskaźnik urbanizacji?

W województwie zachodniopomorskim w 2020 r. znajdowały się 3 081 miejscowości: 66 miast i 3 015 wsi. Odsetek ludności miejskiej (68,26%) jest wyższy niż średni wskaźnik krajowy, który w 2020 r. wyniósł 59,86%.

Jaką część Polski jest najmniej zaludniona?

Najmniejszą gęstością zaludnienia odznaczają się jednak województwa: warmińsko-mazurskie (58 osób/km2), podlaskie (60 osób/km2), lubuskie (71,5 osób/km2) i zachodniopomorskie (73,7 osób/km2). Są to województwa Polski Północnej i Północno-Wschodniej.

Jakie jest najmniej zaludnione miasto w Polsce?

Najmniejsze miasto w Polsce to…? Wyśmierzyce, które liczą 924 mieszkańców.

Jakie jest zagęszczenie ludzi w Polsce?

W Polsce ok. 38,0 mln osób zamieszkuje terytorium 312 685 km2. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 123 osoby/km2. Największą gęstością zaludnienia charakteryzuje się województwo śląskie (366 osób/km2).