Kategorie:

Jakie premie dla pracowników?

Za co premia dla pracownika przykłady?

Premia uznaniowa może być przyznana na przykład za wzorowe wykonywanie obowiązków czy zaangażowanie w pracę. premię frekwencyjną – ma ona na celu motywowanie pracowników do niebrania L4, urlopów na żądanie lub urlopów bezpłatnych bez konkretnej przyczyny.

Jakie składki są odprowadzane od premii?

Premia uznaniowa jest przychodem ze stosunku pracy, który nie został wyłączony z oskładkowania i opodatkowania. Przychód ten pracodawca powinien zatem opodatkować i wliczyć pracownikowi do podstawy wymiaru składek ZUS oraz naliczyć od niego składki.

Jakie są premie w pracy?

Zasadniczo, Kodeks pracy wyróżnia dwa rodzaje premii pracowniczych ? regulaminowe i uznaniowe. Premie regulaminowe zapisane w regulaminie zakładu pracy i niezależne od pracodawcy. Premia tego rodzaju wypłacana jest pracownikowi zawsze po spełnieniu wymaganych warunków do jej otrzymania.

Za co może być premia w pracy?

Wprowadzenie tej premii wynika z chęci zapobieżenia „naciąganym” zwolnieniom lekarskim. Popularna jest także premia za osiągnięty wynik, zwłaszcza w branży sprzedażowej. Jeśli pracownik wygenerował określony obrót, przysługują mu dodatkowe pieniądze.

Jak napisać wniosek o premię dla pracownika?

Jak napisać podanie o podwyżkę? Powinno ono zawierać:

 1. nazwę miejscowości, w której sporządzono dokument i datę
 2. imię, nazwisko i stanowisko pracownika.
 3. imię i nazwisko przełożonego.
 4. dane firmy.
 5. tytuł (np. …
 6. argumenty uzasadniające prośbę o podwyżkę
 7. zwroty grzecznościowe.
 8. odręczny podpis.

7 gru 2021

Za co premia motywacyjna?

Premia motywacyjna, jak sama nazwa wskazuje, ma na celu zmotywowanie pracowników do jeszcze cięższej pracy i wznoszenia się na wyżyny swoich możliwości. Tę metodę stosuje się w wielu firmach i bywa ona naprawdę skuteczna.

Jakie składki odprowadza się od nagrody?

Zgodnie z tym zapisem nagrody jubileuszowe (gratyfikacje) są wyłączone z podstawy wymiaru składek, jeżeli – według zasad określających warunki ich przyznawania – przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

Czy od premii regulaminowej płaci się ZUS?

pracę w nocy – wpływa na całkowity zarobek pracownika. Premia wpisana w zasady regulaminu zakładowego jest w pełni opodatkowana, a odprowadzony podatek stanowi zaliczkę PIT. Co z premią regulaminową a ZUS-em? Tak samo, jak w przypadku opodatkowania, premia tego typu stanowi podstawę do odliczania składek ZUS.

Jak wpisać premie w umowie o pracę?

Wypłaty dokonuje na podstawie zapisu w umowie o pracy o następującym brzmieniu: „Pracownik może otrzymać w danym miesiącu premię uznaniową”. Przyznanie tej premii jest uzależnione wyłącznie od swobodnej decyzji pracodawcy.

Jak napisać podanie o premię?

Jak napisać podanie o podwyżkę?

 1. miejsce i datę sporządzenia,
 2. imię i nazwisko pracownika wraz z zajmowanym stanowiskiem,
 3. dane osoby decyzyjnej oraz dane adresowe firmy,
 4. tytuł (Podanie o podwyżkę wynagrodzenia),
 5. uzasadnienie,
 6. własnoręczny podpis.

Jak napisac wniosek o premię?

Jak napisać podanie o podwyżkę? Powinno ono zawierać:

 1. nazwę miejscowości, w której sporządzono dokument i datę
 2. imię, nazwisko i stanowisko pracownika.
 3. imię i nazwisko przełożonego.
 4. dane firmy.
 5. tytuł (np. …
 6. argumenty uzasadniające prośbę o podwyżkę
 7. zwroty grzecznościowe.
 8. odręczny podpis.

3 lut 2022

Czy premia motywacyjna wchodzi do podstawy urlopu?

O tym, czy przewidziana w wewnątrzzakładowych aktach prawa pracy premia motywacyjna stanowi podstawę do obliczania wygrodzenia urlopowego, nie decyduje fakt jej wypłacania w poszczególnych miesiącach i jej nazwa, ale charakter prawny takiej premii.

Co to jest nagroda motywacyjna?

Chcąc zwiększyć efektywność pracy, pracodawcy wprowadzają dodatkowe systemy motywacyjne, przybierające często formę premii. Przyznając premię motywacyjną, pracodawca powinien poinformować pracowników o warunkach możliwości jej otrzymania, a zapis taki umieścić w dokumencie wewnątrzzakładowym.

Czy od nagrody rzeczowej nalicza się składki?

TAK. Od kwot wypłaconych pracownikom nagród rocznych pracodawca będzie zobowiązany naliczyć składki ubezpieczeniowe do ZUS. Zasady przyznawania wskazanych świadczeń nie zwalniają pracodawcy z obowiązku ich oskładkowania na ogólnych zasadach.

Jaki procent odlicza się od nagrody?

Przychód z tytułu premii czy nagrody, wraz z wynagrodzeniem zasadniczym, pracodawca powinien wliczyć pracownikowi do podstawy wymiaru składek ZUS (społecznych, zdrowotnej i ewentualnie na FP i FGŚP) i naliczyć od niego składki. Nagroda opodatkowana jest zwyczajnym podatkiem dochodowym.

Jakie składniki wynagrodzenia nie podlegają składkom ZUS?

wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, kwot wypłaconych zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłaconych kwot świadczenia rehabilitacyjnego.