Kategorie:

Jaki organ prowadzi dochodzenie?

W jakich sprawach prowadzi się śledztwo?

Śledztwo prowadzi się w sprawach, w których rozpoznanie w pierwszej instancji należy do właściwości sądu okręgowego. Sąd Okręgowy orzeka jako Sąd I Instancji: We wszystkich sprawach o zbrodnie. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą.

Kto nadzoruje dochodzenie?

Dochodzenie – uproszczona forma postępowania przygotowawczego prowadzona najczęściej przez Policję pod nadzorem prokuratora. Jeżeli prokurator uzna to za konieczne, może sam prowadzić dochodzenie. Dochodzenie może być również prowadzone przez inne niż prokuratura i Policja organy ścigania, tj.

Kto nadzoruje śledztwo?

Śledztwo prowadzi prokurator. Prokurator może jednak powierzyć Policji przeprowadzenie śledztwa w całości lub w określonym zakresie albo dokonanie poszczególnych czynności śledztwa. … Dochodzenie może prowadzić prokurator.

Kto prowadzi śledztwo w Policji?

Śledztwo prowadzi prokurator. § 2. Prokurator może powierzyć Policji przeprowadzenie śledztwa w całości lub w określonym zakresie albo dokonanie poszczególnych czynności śledztwa; w wypadkach określonych w art. 309 pkt 2 i 3 można powierzyć Policji jedynie dokonanie poszczególnych czynności śledztwa.

Kto iw jakich przypadkach według prawa karnego prowadzi śledztwo?

Wszczęcie śledztwa. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, wydaje się z urzędu lub na skutek zawiadomienia o przestępstwie postanowienie o wszczęciu śledztwa, w którym określa się czyn będący przedmiotem postępowania oraz jego kwalifikację prawną.

Kiedy prowadzi się śledztwo a kiedy dochodzenie?

Postępowanie przygotowawcze prowadzi się więc w formie dochodzenia lub śledztwa. Śledztwo jest formą prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa. … występki, w których prowadzi się dochodzenie, jeżeli prokurator tak postanowi ze względu na wagę lub zawiłość sprawy.

Kto wszczyna dochodzenie?

Śledztwo wszczynane jest przez prokuratora, dochodzenie wszczyna policja.

Kto nadzoruje postępowanie przygotowawcze?

Postępowanie przygotowawcze prowadzi lub nadzoruje prokurator, a w zakresie przewidzianym w ustawie prowadzi je Policja. W wypadkach przewidzianych w ustawie uprawnienia Policji przysługują innym organom.

Kiedy prokuratura okręgowa prowadzi śledztwo?

Prokuratura okręgowa: 1) prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach o poważne przestępstwa kryminalne i gospodarcze, w tym: a) przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, jeżeli przestępstwa dopuszczono się względem mienia o znacznej wartości; b) przestępstwa z art.

Kiedy prowadzimy dochodzenie?

Dochodzenie prowadzi się w sprawach o przestępstwa należące do właściwości sądu rejonowego: zagrożone karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, z tym że w wypadku przestępstw przeciwko mieniu tylko wówczas, gdy wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub grożąca nie przekracza 200 000 zł.

Po jakim czasie sprawa trafia do prokuratury?

Policja ma za zadanie prowadzić dochodzenie do momentu uzyskania spójnego obrazu całości lub przekonania, że dalsze dochodzenie nie przyniesie nowych rezultatów. Po zamknięciu dochodzenie policja przekazuje akta do prokuratury. Tu sprawdzane są wyniki. Prokurator może nakazać policji powtórne dochodzenie.

Po jakim czasie policja przekazuje sprawę do prokuratury?

Policja ma za zadanie prowadzić dochodzenie do momentu uzyskania spójnego obrazu całości lub przekonania, że dalsze dochodzenie nie przyniesie nowych rezultatów. Po zamknięciu dochodzenie policja przekazuje akta do prokuratury. Tu sprawdzane są wyniki. Prokurator może nakazać policji powtórne dochodzenie.

Kto kieruje sprawę do sądu?

Po zakończeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuratora i policja na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, który daje podstawę i duże prawdopodobieństwo świadczące o popełnieniu przestępstwa, prokurator kieruje do sądu akt oskarżenia.

Kto umarza postępowanie przygotowawcze?

Organem uprawnionym do umorzenia śledztwa jest prokurator lub policja, z tym, że wydane przez policję wymaga zatwierdzenia przez prokuratora ( art. 305 § 3 k.p.k.). Podstawę prawną umorzenia postępowania przygotowawczego stanowi nie tylko art. … 596 i 661 § 4 k.p.k. oraz przepisy innych ustaw, np.

Kto jest uczestnikiem postępowania karnego na etapie przygotowawczym?

w postępowaniu przygotowawczym: podejrzanego i pokrzywdzonego, w postępowaniu sądowym: oskarżycieli: (publicznego, posiłkowego, prywatnego), powoda cywilnego i oskarżonego. Do stron szczególnych należy zaliczyć te podmioty, które występują tylko w określonym trybie szczególnym i z tym tylko trybem są związane.

Jakie sprawy prowadzi Prokuratura Okręgowa?

Do zakresu podstawowych działań Prokuratury Okręgowej należy poza prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych, także uczestnictwo w rozprawach i posiedzeniach sądowych, wnoszenie środków odwoławczych od orzeczeń sądowych, a ponadto zajmowanie się rozległą dziedziną pozakarną, w szczególności cywilistyczną …