Kategorie:

Jaka ustawa reguluje prawa pacjenta?

Z czego wywodza się prawa pacjenta?

Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czy też ustawie o działalności leczniczej.

Jaki dokument okresla prawa pacjenta?

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje prawo do ochrony zdrowia oraz prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie (art. 68 ust. 1,2).

Czym zajmuje się Rzecznik praw pacjenta?

Zadaniem Rzecznika Praw Pacjenta jest dbanie o to, aby prawa pacjentów były w należyty sposób przestrzegane przez przychodnie, szpitale, lekarzy i wszystkie placówki, które nas leczą. Chodzi o zapewnienie nam, pacjentom, maksymalnego bezpieczeństwa oraz komfortu w trakcie leczenia.

Kto jest obecnie rzecznikiem praw pacjenta?

Rzecznik Praw Pacjenta

Obecny rzecznik
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta przy ul. Młynarskiej 46 w Warszawie
Obecny rzecznik Bartłomiej Chmielowiec
Obecny od 30 października 2017
Siedziba ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa

Przed czym chronia prawa pacjenta?

Prawa pacjenta[edytuj] … Celem koncepcji praw pacjenta jest ochrona autonomii (wolności) pacjenta przed ingerencją ze strony innych podmiotów (aspekt negatywny), ale również prawo domagania się słusznie przynależnych warunków realizacji tych praw (aspekt pozytywny).

Gdzie można znalezc informacje na temat praw pacjenta?

Gdzie szukać pomocy

  • Sekcja ds Skarg i Wniosków w NFZ. …
  • Rzecznik Praw Pacjenta. …
  • Rzecznik Praw Pacjenta. …
  • Bezpłatna infolinia dla telefonów stacjonarnych i komórkowych: 800-190-590. …
  • Wojewódzka komisja ds. …
  • Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej.

Czy rzecznik praw pacjenta ma prawo wglądu w dokumentację medyczną?

Masz prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej, czyli dokumentów dotyczących Twojego stanu zdrowia i udzielonych Ci świadczeń zdrowotnych.

Co daje skarga do Rzecznika Praw Pacjenta?

Wniosek może dotyczyć m.in. ulepszenia organizacji i poprawy funkcjonowania Biura Rzecznika Praw Pacjenta, wzmocnienia praworządności, zapobiegania nadużyciom. Może dotyczyć także lepszego zaspakajana potrzeb oraz z efektywniejszego wykonywania zadań przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Pod kogo podlega Rzecznik praw pacjenta?

Rzecznik jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością Rzecznika.

Pod kogo podlega Rzecznik Praw Pacjenta?

Rzecznik jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością Rzecznika.

Jak skontaktować się z Rzecznikiem praw pacjenta?

Skorzystaj z ogólnopolskiej bezpłatnej infolinii 800-190-590. Z dyżurującymi pracownikami Biura Rzecznika Praw Pacjenta można skontaktować się od poniedziałki do piątku, od 08:00 do 20:00. Możesz także napisać wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta.

Jakie kary może nałożyć Rzecznik praw pacjenta?

61 uprawnienia Rzecznika w postępowaniu w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, Rzecznik nakłada, w drodze decyzji, na podmiot, do którego skierowano żądanie, karę pieniężną do wysokości 50.000 złotych.

Gdzie zglosic zaniedbanie pacjenta?

WAŻNE! Zastrzeżenia pacjentów, dotyczące sposobu leczenia, należy kierować w pierwszej kolejności do: dyrektora szpitala, kierownika przychodni, Rzecznika Praw Pacjenta, rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej lub do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Gdzie zgłosić naruszenie praw pacjenta?

Skorzystaj z ogólnopolskiej bezpłatnej infolinii 800-190-590. Z dyżurującymi pracownikami Biura Rzecznika Praw Pacjenta można skontaktować się od poniedziałki do piątku, od 08:00 do 20:00. Możesz także napisać wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta.

Czy Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego ma prawo wglądu w dokumentację medyczną?

po uzyskaniu stosownych uprawnień ze strony osoby korzystającej ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny, jej przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub faktycznego do wglądu w dokumentację medyczną.

Kto ma prawo do wglądu w dokumentację medyczną?

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych (np. szpital, poradnia, prywatna placówka) ma obowiązek udostępnić Twoją dokumentację medyczną Tobie, Twojemu przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez Ciebie. Po Twojej śmierci prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba, którą upoważniłeś za życia.