Kategorie:

Jaka jest filozofia renesansu?

Z jakich filozofii korzysta renesansowy światopogląd?

Humanizm, arystotelizm i platonizm tworzyły główny nurt filozofii renesansu. Pogłębione studia nad kulturą starożytną odnowiły jednak również zainteresowanie innymi nurtami filozofii antycznej.

Na czym polegał renesans?

Renesans, odrodzenie (fr. renaissance „odrodzenie”) – epoka w historii kultury europejskiej, obejmująca przede wszystkim XVI wiek, określany często jako „odrodzenie sztuk i nauk” oraz koncepcja historiozoficzna odnosząca się do historii kultury włoskiej od Dantego do roku 1520. Termin ten nie jest jednoznaczny.

Czyją filozofia kształtowała światopogląd renesansu?

Renesansowy światopogląd kształtował się pod wpływem antycznych idei. Fascynacja starożytną filozofią, sztuką, literaturą zmieniała oblicze Europy. Jako sprzeciw wobec średniowiecznego uniwersalizmu wyrasta renesansowy indywidualizm. Katolicka i łacińskojęzyczna Europa zaczyna się wewnętrznie różnicować.

Czym kierowali się ludzie w renesansie?

W renesansie wytworzył się humanizm, czyli prąd umysłowy zmierzający do odrodzenia zapomnianego piękna, literatury i starożytnej wiedzy o człowieku. Uznawał za ideał wszechstronnie wykształconą, silną i wolną istotę ludzką, która dąży do pełni człowieczeństwa przez swobodne poznawanie piękna i wielkości świata.

Jaka była filozofia baroku?

Wiek XVII nazywa się czasem wiekiem wielkich systemów filozoficznych. … Główne prądy filozoficzne epoki Baroku to: racjonalizm kartezjański, teoria okazjonalizmu Malebranche`a, mistycyzm, teoria monad Leibniza, naturalizm.

Co cechowało sztukę renesansu?

Sztuka renesansu odzwierciedlała idee epoki. Cechowała ją harmonia formy, spokój, statyczność, jasność konstrukcyjna, piękno osiągane poprzez zastosowanie określonych proporcji(wzorowanych na antycznych). Łączono tematyki dzieł np. motywy mitologiczne współistniały z chrześcijańskimi.

Na czym polegał renesansowy powrót do źródeł?

Bardzo popularne stało się hasło powrotu do źródeł – czyli ad fontes. Zdaniem badaczy epoki na narodziny Renesansu wpływ miały również m.in. kryzys papiestwa, rozluźnienie więzi łączących papiestwo z cesarstwem, rozwój miast, handlu i rzemiosła. Ponadto Odrodzenie miało miejsce tylko w łacińskiej części Europy.

Na czym polegał renesans karoliński?

renesans karoliński, program kulturalny podjęty na przełomie VIII i IX w. przez Karola Wielkiego, mający na celu powrót do wzorców kultury antycznej; … tworzenie i reformowanie szkolnictwa w trosce o podniesienie ogólnego stanu intelektualnego i moralnego w państwie Karola Wielkiego.

Kogo w renesansie uważano za humanistę?

Humanistą, czyli renesansowym umysłem, nazywano człowieka starannie i wszechstronnie wykształconego, znającego języki obce (także grekę, hebrajski i łacinę), retorykę, filozofię, poetykę, gramatykę i historię.

Jak postrzegano człowieka w renesansie?

Renesansowa koncepcja człowieka polega przede wszystkim na tym, że człowiek jako ukoronowanie aktu stworzenia świata stawał się twórcą własnego losu. … W okresie renesansu człowiek był swoistym mokrokosmosem: jego harmonia i regularna budowa była odzwierciedleniem ładu panujacego we wszechświecie.

Jak podchodzono do człowieka w renesansie?

Renesans był okresem w dziejach ludzkości, w którym podziwiano człowieka. Teraz to on był stawiany w centrum zainteresowania i jemu wszystko podporządkowywano (antropocentryzm). Pierwszym artystą, który już pod koniec średniowiecza umieścił człowieka w centrum, był Dante Alighieri.

Jakie poglądy przedstawiali Empiryści w czasach baroku?

W epoce tej wykształciły się dwa zasadnicze nurty myślowe, które legły u podstaw oświecenia: racjonalizm, który zakładał, że mądrość uzyskać można jedynie dzięki potędze rozumu, oraz empiryzm, którego z kolei założeniem było poznawanie świata dzięki zmysłom i doświadczeniu.

Na czym polega filozofia Kartezjusza?

Zasadniczym rysem filozofii Kartezjusza jest dualizm duszy i ciała (dualizm psychofizyczny). Wedle Kartezjusza istnieją dwa niezależnie od siebie prapierwiastki: niematerialna i materialna substancja. Podstawową cechą substancji niematerialnej jest myślenie, materialnej zaś – rozciągłość.

Co odrodziło się w sztuce renesansu?

Do najważniejszych nowości, jakie wprowadził renesans, należy bezsprzecznie powrót do osiągnięć antycznej sztuki Greków i Rzymian. … Przedstawiciele sztuki Odrodzenia uważali się za spadkobierców sztuki antycznej. Mieli świadomość piękna starożytnych form i pragnęli je odrodzić

Jaką tematykę podejmowali renesansowi malarze?

Malarstwo renesansowe w niczym nie przypominało malarstwa średniowiecznego, przede wszystkim tematem obrazów powstałych w epoce odrodzenia były głównie sprawy świeckie, zaczęto także na większą skalę malować portrety.

Czemu służył powrót do antyku w renesansie?

Wówczas jednak zwrot do pisarzy greckich czy rzymskich służył udowadnianiu prawd chrześcijańskich – np. Odys stał się symbolem każdego człowieka, który „podróżuje” przez życie i zmierza do swej Itaki, czyli nieba. W odrodzeniu świadomy i konsekwentny powrót do antyku zainicjowali humaniści.