Kategorie:

Do czego stosuje się kwas azotowy?

Z jakiego tlenku można otrzymać kwas azotowy V?

Kwas azotowy(V) można otrzymać w reakcji tlenku azotu(V) z wodą. Tlenek azotu(V) jest tlenkiem kwasowym. Pod wpływem stężonego kwasu azotowego(V) białko ścina się i przyjmuje żółte zabarwienie. Jest to reakcja ksantoproteinowa i służy do wykrywania białek.

W jaki sposob można otrzymac kwas azotowy 5?

Kwas azotowy(V) można na skalę przemysłową otrzymywać w reakcji katalitycznego utleniania amoniaku (w temperaturze 900 °C w obecności platyny i rodu ) według równania: 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O. Tak uzyskany tlenek azotu(II) utlenia się do tlenku azotu(IV) : 2NO + O2 → 2NO.

Jak działa kwas azotowy?

Zarówno sam kwas azotowy, jak i jego sole wykazują silne działanie utleniające. To powoduje, że gwałtownie reaguje z metalami nie wypierającymi wodoru (miedź, srebro). Kwas ten jest zdolny do roztwarzania nawet niektórych niemetali. Glin, chrom i żelazo po zetknięciu ze stężonym kwasem azotowym, ulegają pasywacji.

Z czym reaguje kwas azotowy V?

Kwas azotowy i jego sole są bardzo silnymi utleniaczami – dlatego gwałtownie reaguje nawet z metalami nie wypierającymi wodoru (np. miedź lub srebro). Utlenia także pewne niemetale: S + 2HNO3 → H2SO4 + 2NO.

Jak otrzymać kwas azotowy 3?

W laboratorium kwas azotowy może być otrzymywany przez dodawanie do jego soli (np. azotanu (III) sodu) kwasów mineralnych, np.

Jaki wzór ma kwas azotowy?

HNO₃
Kwas azotowy/Wzór

Na co dysocjuje kwas azotowy 5?

Kwas azotowy(V) pod wpływem wody dysocjuje na kation wodoru i anion azotanowy(V).

Jakim reakcjom ulega kwas azotowy 5?

Pod wpływem kwasu azotowego (V) białko zmienia barwę na żółtą, co jest wynikiem reakcji ksantoproteinowej . Na skórę działa żrąco, powoduje bolesne rany oraz żółte zabarwienie skóry (w przypadku kwasu w postaci rozcieńczonego roztworu).

Jakie są właściwości kwasu azotowego 5?

Właściwości chemiczne – Jest mocnym kwasem – ulega całkowitej dysocjacji po dodaniu minimalnej ilości wody. – Jest bardzo silnym utleniaczem, niektóre substancje organiczne w zetknięciu ze stężonym kwasem azotowym V ulegają samozapłonowi.

Czy kwas azotowy V rozpuszcza się w wodzie?

Silnie żrąca, bezbarwna ciecz. Ma ostry, charakterystyczny zapach. Podczas dłuższego przechowywania zabarwia się na żółto. Rozpuszcza się w wodzie.

Czy miedź reaguje z kwasem azotowym V?

Reakcja MIEDZI z stężonym kwasem azotowym (V) Wydziela się brunatny gaz. Probówka staje się gorąca. Roztwór staje się lekko zielony, a po dodaniu wody – niebieski. WNIOSKI: Wydziela się tlenek azotu (IV).

Czy złoto reaguje z kwasem azotowym V?

Stężony kwas azotowy (V) HNO3(c) ma właściwości utleniające – reaguje ze wszystkimi metalami za wyjątkiem złota Au, palladu Pd i platyny Pt.

Jakie właściwości ma kwas azotowy 3?

Właściwości fizyczne i chemiczne Czysty kwas azotowy jest bezbarwną cieczą. Podczas dłuższego przechowywania ulega częściowemu rozkładowi i zabarwia się na żółto lub brązowo; rozkład ten przyspiesza podwyższona temperatura i światło.

Jaki wzór ma kwas azotowy 5?

Kwas azotowy (V) (wzór sumaryczny – HNO3) jest kwasem tlenowym azotu. Jest kwasem mocnym, utleniającym (reagującym z metalami, niezależnie od ich położenia w szeregu aktywności). Posiada azot na V stopniu utlenienia. Jego masa molowa jest równa 63,01 g/mol.

W czym jest kwas azotowy?

Kwas azotowy znajduje zastosowanie w przemyśle tworzyw sztucznych, w przemyśle chemicznym do produkcji nawozów mineralnych; w przemyśle chemicznym w procesach nitrowania, do produkcji barwników; w przemyśle spożywczym do czyszczenia aparatów i urządzeń ze stali kwasoodpornej oraz w ogrodnictwie do zakwaszania podłoża.

Jakie pH ma kwas azotowy V?

Właściwości fizyczne i chemiczne

Właściwości fizyczne i chemiczne
pH <1
Temperatura topnienia/krzepnięcia -18°C (1013 hPa)
Temperatura wrzenia/zakres 117°C (1013 hPa)
Gęstość względna 1,31 g/cm3 (20°C)