Kategorie:

Czym zajmuje się szef kas?

Za co odpowiada szef KAS?

Zadania. Do zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej należy: nadzór nad działalnością organów Krajowej Administracji Skarbowej (oprócz Ministra Finansów);

Na czym polega praca w KAS?

Obejmuje ona przede wszystkim dokonywanie odpraw podróżnych i towarów, kontrolę pojazdów oraz osób czy też obejmowanie towarów procedurą celną. Oczywiście może być to również zwyczajna praca biurowa. Jednak znacznie ciekawiej bywa w służbie na granicy.

Czym zajmuje się funkcjonariusz KAS?

Celnik to osoba określana mianem funkcjonariusza celno-skarbowego. Głównym zadaniem jego zadaniem jest sprawowanie pieczy nad przebiegiem odprawy celnej. Do obowiązków celnika należy przede wszystkim kontrola towarów, które wyjeżdżają z Polski, a także tych, które trafiają do niej zza granicy.

Pod co podlega KAS?

Jednostki organizacyjne KAS podlegają Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze zarządzenia, określa organizację Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Szkoły oraz nadaje im statuty.

Kto podlega szefowi KAS?

do: 30 czerwca 2022 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej podlega ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Pod kogo podlega naczelnik urzędu skarbowego?

Urząd skarbowy– to jednostka Krajowej Administracji Skarbowej, która obsługuje Naczelnika Urzędu Skarbowego będącego organem administracji niezespolonej i podlegającemu Ministrowi finansów. Właściwymi organami podatkowymi są więc naczelnicy urzędów skarbowych i jest to organ pierwszej instancji.

Czym zajmuje się urząd celny?

Sprawowanie dozoru celnego i wykonywanie kontroli celnej, Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego, Zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych oraz ściganie ich sprawców, Wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych.

Na czym polega służba celna?

Praca celnika Służba celna zalicza się do grupy służb mundurowych i jest podległa pod Ministerstwo Finansów. … Poza przeprowadzaniem kontroli migracji towarów, do obowiązków celnika należy pobór należności celnych oraz podatkowych, a także sporządzanie właściwej dokumentacji.

Czy funkcjonariusz KAS może brać udział w strajkach?

Niedopuszczalne jest organizowanie strajku w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Służbie Ochrony Państwa, w jednostkach Policji i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Więziennej, Straży …

Co może funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej?

Zadania realizowane przez Służbę CelnoSkarbową, poza wykrywaniem i zwalczaniem nieprawidłowości potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu finansowemu państwa, polegają na zapewnianiu ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, w tym zgodności z prawem przywozu oraz wywozu towarów z tego obszaru, a …

Komu podlega KAS?

Szef Krajowej Administracji Skarbowej podlega ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Co było przed KAS?

Do czasu utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej organy administracji skarbowej były podzielone na: administrację podatkową (16 izb skarbowych, 400 urzędów skarbowych), Służbę Celną (16 izb celnych, 45 urzędów celnych, 143 oddziały celne) i kontrolę skarbową (16 urzędów kontroli skarbowej).

Kto nadzoruje KAS?

Minister Finansów – nadzoruje działalność KAS, kreuje politykę wykonywania zadań oraz inicjuje prawo podatkowe i celne.

Komu podlega naczelnik urzędu celnego?

Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego jest organem niezespolonej administracji rządowej podlegającym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz organem Krajowej Administracji Skarbowej.

Kto sprawuje nadzór nad Urzędem Skarbowym?

Naczelnik Urzędu Skarbowego sprawuje ogólny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Skarbowego oraz sprawuje służbowe zwierzchnictwo i nadzór nad pracą wszystkich pracowników Urzędu Skarbowego w zakresie realizowanych zadań.

Ile zarabia się w służbie celnej?

Powyższe czynniki sprawiają, że celnik przeciętnie zarabia ok. 5200 zł brutto na miesiąc, przy czym na konta najlepiej zarabiających pracowników może wpłynąć nawet 9500 złotych brutto.