Kategorie:

Czym zajmuje się rada rodziców?

Za co odpowiada rada rodziców?

Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności: Występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny. Uchwalanie, w porozumieniu z radą pedagogiczną, programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.

Co organizuje rada rodziców?

Ustawa nadaje radom rodziców prawo występowania do wszystkich kluczowych podmiotów działających w szkole (do dyrektora, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego) i wokół szkoły (do organ prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny) – we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

Jakie dokumenty zatwierdzą rada rodziców?

Do istotnych zadań rady należy prawo do zaopiniowania niektórych, podstawowych dokumentów szkoły. Należą do nich: a) programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki b) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

Jak wybiera się radę rodziców?

Wybory rady oddziałowej odbywają się w następujący sposób:

  1. Rodzice zgłaszają spośród siebie kandydatury – minimum 3 osoby.
  2. Kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
  3. Wyborów trójki lub czwórki dokonuje się w tajnym głosowaniu poprzez wpisanie 3 lub 4 nazwisk.

Kogo reprezentuje rada rodziców?

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców i uczniów.

Co powinien zawierać regulamin rady rodziców?

1. Zebrania Rady Rodziców/Prezydium Rady Rodziców są protokołowane. 2. Protokół zebrania Rady powinien zawierać: 1) datę i miejsce zebrania, 2) listę osób obecnych podczas zebrania, 3) przebieg obrad, 4) streszczenie wystąpień oraz wnioski, 5) treść podjętych uchwał, 6) podpisy przewodniczącego i protokolanta.

Jak rozlicza się rada rodziców?

Wpłaty rodziców Fundusze przekazywane przez rodziców uczniów na rzecz Rady, muszą być oddane w ręce skarbnika lub osobie pełniącej rolę kasjera. Wpłacający otrzymują dowód rozliczenia – druk „kasa przyjęła”. Najważniejszym dokumentem dla Rady Rodziców jest regulamin. To w nim ustala się sposób rozliczeń z wpłat.

Jakie dokumenty szkolne opiniuje rada rodziców?

Ustawodawca zapewnił, że rada rodziców, złożona z reprezentantów wszystkich klas, ma m.in. uprawnienia do uchwalania w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki oraz opiniowania projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

Jaki dokument reguluje działalność rady rodziców?

Kompetencje w ustawie Kompetencje rady rodziców określa art. 84 ustawy – Prawo Oświatowe. Rada jest ciałem doradczym, ma prawo występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. Może je kierować do dyrektora, organu prowadzącego lub kuratorium.

Ile trwa zebranie rady rodziców?

Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest Oddziałów (klas) w szkole. 2. Kadencja Rady trwa dwa lata i jest corocznie uzupełniana członkami z nowo utworzonych Oddziałów (pierwszych klasy) w miejsce rodziców uczniów kończących naukę w szkole. § 3.

Kto zwołuje pierwsze zebranie rady rodziców?

Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor szkoły i przewodniczy mu do czasu wybrania Przewodniczącego Rady Rodziców. 3. Kolejne zebrania Rady zwołuje Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniony przez niego członek Prezydium Rady, z własnej inicjatywy oraz na wniosek 1/3 rad klas lub dyrektora szkoły.

Kto podpisuje uchwały rady rodziców?

Protokół i uchwały podpisuje przewodniczący Rady Rodziców.

Kto ustala regulamin rady rodziców?

Kompetencje w ustawie Kompetencje rady rodziców określa art. 84 ustawy – Prawo Oświatowe. Rada jest ciałem doradczym, ma prawo występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. Może je kierować do dyrektora, organu prowadzącego lub kuratorium.

Czy rada rodziców musi mieć regulamin?

regulamin rady rodziców powinien być dokumentem znanym i dostępnym wszystkim rodzicom. Prezydium rady reprezentujące ogół rodziców wobec dyrektora i innych organów szkoły może przekazać egzemplarz regulaminu każdemu organowi szkoły.

Jak prowadzić księgowość rady rodziców?

Do prowadzenia księgowości Rady Rodziców najczęściej wybiera się uproszczoną księgowość w formie książki przychodów i rozchodów. Prowadzą ją sami rodzice, jednak zdarzają się także szkoły, które rachunki oddają w ręce wykształconych księgowych.

Jak zaksięgować darowiznę od rady rodziców?

Nieodpłatną darowiznę książek od rady rodziców księguje się jako pozostałe przychody operacyjne i ujmuje po stronie Ma konta 760 „Pozostałe przychody operacyjne”. Jako, że darowizna książek ma postać zbiorów bibliotecznych należy pamiętać również o jednorazowym umorzeniu.