Kategorie:

Czy tymczasowe aresztowanie jest pozbawieniem wolności?

Za co areszt tymczasowy?

Ma miejsce, gdy oskarżonemu zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat. Drugą możliwość zastosowania tymczasowego aresztowania występuje, gdy sąd pierwszej instancji skazał na karę pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lata.

Jak długo może trwać areszt tymczasowy?

W postępowaniu przygotowawczym sąd, stosując tymczasowe aresztowanie, oznacza jego termin na okres nie dłuższy niż 3 miesiące; oznacza to, że każdorazowe przedłużenie tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym następuje na okres maksymalnie 3 miesięcy, może być na okres krótszy (art. 263 § 1 k.p.k.);

Kto uchyla areszt tymczasowy?

Dopóki postępowanie jest w fazie śledztwa (dochodzenia), to jak najbardziej. Jakkolwiek decyzja o zastosowaniu tego środka zawsze należy do sądu – nawet w postępowaniu przygotowawczym, to jego uchyleniu bądź zmianie na środek łagodniejszy postanowić może także prokurator. Wynika to wprost z art.

Czy można dzwonic z aresztu tymczasowego?

Tak, osadzeni aresztach śledczych mają możliwość telefonowania. Tymczasowo aresztowany/ aresztowana muszą wystąpić z wnioskiem o możliwość dzwonienia do konkretnych osób. Trzeba podać dane personalne oraz oczywiście nr telefonu. Z takim wnioskiem może też wystąpić obrońca osoby tymczasowo aresztowanej.

Na jakich etapach postępowania karnego stosuje się tymczasowe aresztowanie?

§ 1. Tymczasowe aresztowanie może nastąpić tylko na mocy postanowienia sądu. § 2. Tymczasowe aresztowanie stosuje w postępowaniu przygotowawczym na wniosek prokuratora sąd rejonowy, w którego okręgu prowadzi się postępowanie, a w wypadkach niecierpiących zwłoki także inny sąd rejonowy.

Na czym polega areszt sledczy?

Tymczasowe aresztowanie (potocznie areszt) – najbardziej dotkliwy ze środków zapobiegawczych stosowanych wobec podejrzanego lub oskarżonego w toku postępowania karnego, polegający na osadzeniu go w stałym miejscu (areszcie śledczym), w izolacji od świata zewnętrznego.

Kto przedłuża tymczasowe aresztowanie?

263 § 3a k.p.k.). Okres tymczasowego aresztowania może być przedłużony w postępowaniu przygotowawczym tylko na wniosek prokuratora.

Czy można skrócić areszt tymczasowy?

Areszt tymczasowy można skrócić lub się do niego odwołać.

Kto uchyla środek zapobiegawczy?

Zastosowany przez sąd środek zapobiegawczy może być w postępowaniu przygotowawczym uchylony lub zmieniony na łagodniejszy również przez prokuratora.

Jak napisac wniosek o uchylenie tymczasowego aresztu?

Napisanie wniosku o uchylenie tymczasowego aresztowania wymaga przeanalizowania sytuacji procesowej osoby aresztowanej. Tylko gruntowna znajomość przepisów postępowania karnego i prawa karnego pozwala na odpowiednie sformułowanie argumentów we wniosku w celu uchylenia aresztu.

Kto ma prawo do widzeń z tymczasowo aresztowanym?

Osoba tymczasowo aresztowana ma prawo do widzeń zarówno z członkami rodziny, obrońcą, jak i innymi osobami (z osobą najbliższą co najmniej raz w miesiącu). Jest to jednak prawo znacznie ograniczone. Przede wszystkim dana osoba musi uzyskać na widzenie zgodę organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowanypozostaje.

Do kogo można dzwonic z wiezienia?

Połączenia z Aresztu Śledczego Osadzony może napisać prośbę/ wniosek o pozwolenie na kontaktowanie się ze swoim adwokatem (obrońcami – jeżeli jest ich więcej) przez telefon w celu uzgadniania linii obrony bądź informowania o biegu sprawy w toczącym się postępowaniu osadzonego.

Gdzie odbywa się areszt tymczasowy?

Tymczasowo aresztowanego, o którym mowa w § 1, osadza się w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo tego aresztu, zawiadamiając o tym sędziego penitencjarnego. § 3.

Kiedy nie stosuje się tymczasowego aresztowania?

Nie można zastosować tymczasowego aresztowania (zakaz bezwzględny), gdy przewiduje się orzeczenie przez sąd łagodnej kary (art. 259 § 2 k.p.k.) lub za przestępstwa drobne (art. 259 § 3 k.p.k.), a także w sytuacji gdy (zakaz względny) spowodowałoby dla życia lub zdrowia oskarżonego poważne niebezpieczeństwo (art.

Co po areszcie śledczym?

Tymczasowo aresztowany ma prawo, bezzwłocznie po osadzeniu go w areszcie śledczym, zawiadomić o miejscu swojego pobytu osobę najbliższą albo inną osobę, stowarzyszenie, organizację lub instytucję, a także swojego obrońcę.

Co oznacza areszt na 3 miesiące?

Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu przygotowawczym może trwać maksymalnie 3 miesiące. Jeśli jednak postępowanie przygotowawcze nie zostanie zakończone w tym czasie, to tymczasowe aresztowanie może zostać przedłużone na wniosek prokuratora. … Zdarza się więc, że tego typu areszt trwa 2 lata albo i dłużej.