Kategorie:

Czy nadal obowiązuje druk Rp-7?

W jakim terminie należy wystawić RP-7?

Zgodnie z art. 217 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni. Pracodawca, który wbrew powyższemu obowiązkowi nie wyda takiego dokumentu we wskazanym w kodeksie terminie, może zostać zmuszony do tego przez sąd.

Czy archiwum wystawia druk RP-7?

Druk RP7 ma prawo wystawić jedynie pracodawca własnemu pracownikowi, po likwidacji firmy takie prawo posiada syndyk lub likwidator, nie może tego dokumentu wytworzyć przechowawca jakim jest Archiwum.

Kto wystawia druk ERP-7?

Każdy pracodawca ma obowiązek archiwizacji dokumentów, na podstawie których istnieje możliwość wyznaczania rzeczywistego wymiaru świadczeń emerytalnych lub renty dla pracownika. Wystawienie dokumentu ERP7 jest zatem obowiązkiem pracodawcy, który zatrudniał daną osobę.

Co powinien zawierać druk RP-7?

Pracodawca podaje jego imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a także okres, w którym zatrudniał pracownika wraz z podaniem stanowiska pracy. Jeśli okres zatrudnienia przypada przed 15 listopada 1991 r., powinien dodatkowo podać wymiar czasu pracy.

Kiedy wystawia się ERP-7?

Pracodawca musi wystawić ERP7 pracownikom, którzy byli u niego zatrudnieniu przed 1 stycznia 1999 roku, a także wszystkim innym pracownikom, którzy wystąpią do niego z wnioskiem.

Czy urząd pracy wystawia RP-7?

Urząd pracy wystawia je na wniosek zainteresowanego zazwyczaj od ręki. … Urząd pracy wystawia taki dokument na wniosek osoby zainteresowanej. Druk RP7. Zawiera on informacje o okresach pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych.

Kto może wystawić druk Rp-7?

Obowiązek wystawienia ERP-7 (RP7) ciąży po stronie pracodawcy. Co ważne, zaświadczenie to co do zasady może zostać wystawione tylko przez pracodawcę, który zatrudniał pracownika. W sytuacji, gdy nastąpiło przejęcie pracowników przez innego pracodawcę, drugi z nich ma obowiązek wystawić druk ERP-7 (RP7).

Jak zdobyc druk Rp-7?

ERP-7 podobnie jak RP7 wystawia się na wniosek pracownika lub byłego pracownika, który potrzebuje tego druku do uzyskania w ZUS emerytury lub renty. Nowy druk dostępny jest na stronach ZUS i w porównaniu z RP7, jest bardziej przejrzysty i swoją kompozycją przypomina inne druki ZUS na przykład Z-15.

Kto wypełnia druk EROP?

Emeryt lub rencista pobierający świadczenie jest zobowiązany zawiadomić organ rentowy o podjęciu działalności gospodarczej, zatrudnieniu, a także podjęciu służby lub innej pracy zarobkowej i o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu, a po upływie roku kalendarzowego – o wysokości tego przychodu uzyskanego w …

Do czego służy druk ERP-7?

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ERP7) to dokument będący podstawą do ustalenia przez ZUS wysokości świadczenia emerytalno-rentowego przysługującego pracownikowi. Chodzi tu o emeryturę, rentę z tytułu niezdolności oraz o kapitał początkowy.

Jak wypełnić druk ZUS ERP-7?

Zgodnie z objaśnieniami do zaświadczenia ERP7 wymagane są: nazwa, adres, REGON, NIP oraz zakres udzielonego pełnomocnictwa z podaniem okresu jego obowiązywania. Pełnomocnikiem nie jest pracownik pracodawcy wystawiający zaświadczenie w ramach swoich obowiązków.

Czy urząd pracy wystawia Rp-7?

Urząd pracy wystawia je na wniosek zainteresowanego zazwyczaj od ręki. … Urząd pracy wystawia taki dokument na wniosek osoby zainteresowanej. Druk RP7. Zawiera on informacje o okresach pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych.

Jak wystawić ERP-7?

Zgodnie z objaśnieniami do zaświadczenia ERP7 wymagane są: nazwa, adres, REGON, NIP oraz zakres udzielonego pełnomocnictwa z podaniem okresu jego obowiązywania. Pełnomocnikiem nie jest pracownik pracodawcy wystawiający zaświadczenie w ramach swoich obowiązków.

Kto może wystawić RP-7?

Zaświadczenie ERP-7 nie wymaga podpisu dwóch osób, jest podpisywane tylko przez jedną osobę – płatnika składek lub osobę upoważnioną/uprawnioną do wystawiania zaświadczeń.

Jak zdobyć RP-7?

Świadectwo pracy i zaświadczenie Rp7 wystawia tylko pracodawca. Podstawowym dokumentem poświadczającym zatrudnienie jest świadectwo pracy. Zgodnie z art. 97 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany wydać je niezwłocznie po ustaniu zatrudnienia.

Jak zdobyc druk RP-7?

ERP-7 podobnie jak RP7 wystawia się na wniosek pracownika lub byłego pracownika, który potrzebuje tego druku do uzyskania w ZUS emerytury lub renty. Nowy druk dostępny jest na stronach ZUS i w porównaniu z RP7, jest bardziej przejrzysty i swoją kompozycją przypomina inne druki ZUS na przykład Z-15.