Kategorie:

Co to znaczy obrona obligatoryjna?

W jakich sprawach obroną jest obligatoryjna?

79 § 1 pkt 3 k.p.k., obrona jest obligatoryjna, jeśli zachodzi co do oskarżonego uzasadniona wątpliwość, czy jego zdolność rozpoznania znaczenia czynu i kierowania swoim postepowaniem nie była w czasie popełnienia tego czynu wyłączona lub w znacznym stopniu ograniczona.

Co to znaczy że oskarżony ma prawo do obrony?

Prawo do obrony[edytuj] Prawo oskarżonego do obrony – dyrektywa występująca w postępowaniu karnym, na mocy której oskarżony ma prawo do ochrony własnych interesów, a także ma prawo do korzystania z obrońcy – według swojego wyboru albo na mocy prawa może korzystać z obrońcy z urzędu.

Kto wyznacza obrońcę z urzedu?

Obrońcę z urzędu w postępowaniu przygotowawczym na wniosek oskarżyciela publicznego lub samego oskarżonego wyznacza prezes sądu właściwego do rozpoznania sprawy, pod warunkiem, że oskarżony nie ma obrońcy z urzędu (art. 81§1 k.p.k.).

Kiedy Udział obrońcy jest obowiązkowy?

Oskarżony musi mieć obrońcę w postępowaniu przed sądem okręgowym jako sądem pierwszej instancji, jeżeli zarzucono mu zbrodnię lub jest pozbawiony wolności. W takim wypadku udział obrońcy w rozprawie głównej jest obowiązkowy, a w rozprawie apelacyjnej i kasacyjnej, jeżeli prezes sądu lub sąd uzna to za konieczne.

Kiedy należy się obrońca z urzędu?

Oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może złożyć do sądu wniosek o ustanowienie mu obrońcy z urzędu w sytuacji, gdy nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny.

Co to znaczy obligatoryjne?

Wyraz obligatoryjny oznacza coś, co jest zobowiązujące. Słowo obligatoryjny pojawia się na przykład w kontekście umów. Mówimy, że dany dokument jest obligatoryjny, jeśli jego treść zobowiązuje nas lub kogoś innego do wykonania określonej pracy itp. Używa się go najczęściej, gdy rozmowa dotyczy tematów prawnych.

Co oznacza zasada prawa do obrony?

Prawo do obrony. Dyrektywa, w myśl której oskarżony ma prawo bronić swych interesów w procesie i korzystać z pomocy obrońcy. Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania.

Czy Obrońca może bronić więcej niż jednego oskarżonego?

§ 1. Obrońca może bronić kilku oskarżonych, jeżeli ich interesy nie pozostają w sprzeczności. … Stwierdzając sprzeczność sąd wydaje postanowienie, zakreślając oskarżonym termin do ustanowienia innych obrońców. W wypadku obrony z urzędu sąd wyznacza innego obrońcę.

Kto wyznacza pełnomocnika z urzędu?

Wyznaczenie pełnomocnika z urzędu: Rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych, wyznacza adwokata lub radcę prawnego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni, zawiadamiając o tym sąd.

Kto może ustanowić obrońcę na etapie postępowania wykonawczego?

z art. 1 § 2 k.k.w. obrońcą skazanego może być tylko adwokat. Upoważnienie do obrony może być udzielone na piśmie albo przez oświadczenie do protokołu organu prowadzącego postępowanie (art. 83 § 2 k.p.k. w zw.

Czy oskarżony może bronić się sam?

Oskarżony jest stroną w postępowaniu karnym przed sądem. Podstawowym prawem oskarżonego jest prawo do obrony. Oskarżony może bronić się sam, jak również korzystać z pomocy ustanowionego obrońcy. W ściśle określonych wypadkach oskarżony musi mieć obrońcę (patrz artykuł dotyczący podejrzanego).

Kiedy można starać się o adwokata z urzędu?

Osoba fizyczna, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia prawnika z urzędu (adwokata lub radcy prawnego), jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i …

Kiedy oskarżony musi mieć obrońcę?

Oskarżony musi mieć obrońcę w postępowaniu przed sądem okręgowym, jeżeli zarzucono mu zbrodnię. W takim wypadku udział obrońcy w rozprawie głównej jest obowiązkowy. Art. … 80 oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, prezes lub referendarz sądowy sądu właściwego do rozpoznania sprawy wyznacza mu obrońcę z urzędu.

Co to znaczy nie jest obligatoryjne?

Przysłówek ten znaczy tyle co obowiązkowo, koniecznie, bez względu na cokolwiek, bezwarunkowo. Wyklucza dobrowolność. Jest przeciwieństwem fakultatywności.

Co to jest fakultatywne?

Fakultatywny to taki, który może, ale nie musi, być pozostawiony do wyboru, mogący zachodzić lub nie.

Na czym polega zasada skargowości?

W toku przewodu sądowego przed sądem pierwszej instancji cofnięcie aktu oskarżenia dopuszczalne jest jedynie za zgodą oskarżonego. Ponowne wniesienie aktu oskarżenia przeciwko tej samej osobie o ten sam czyn jest niedopuszczalne.