Kategorie:

Co to porównanie w polskim?

W jakim celu stosuje się porównania?

Porównanie ma na celu uwydatnienie podobieństwa dwóch rzeczy, osób, przedmiotów lub zjawisk, przy czym nie muszą to być człony należące do tej samej kategorii (przedmiot porównywany do przedmiotu, osoba do osoby itp.). Porównanie może być stereotypowe, lub bardzo oryginalne.

Co to jest porównanie w literaturze?

jedna z figur stylistycznych polegająca na zestawieniu ze sobą dwóch członów, porównywanego i porównującego, połączonych wyrazami: jak, jako, jak gdyby, niby, podobny, na kształt itp. Obydwa człony muszą mieć jakąś wspólną cechę znaczeniową, stanowiącą podstawę porównania, zwaną tertium comparationis.

Jaka jest rola epitetu?

Zasadniczą funkcją epitetu jest wzbogacenie wiedzy o opisywanym w tekście przedmiocie lub zjawisku lub ujawnienie stosunku autora do tego przedmiotu. Epitet ma duży wpływ na znaczenie wyrazu, który opisuje. Uwydatnia wybraną cechę opisywanego przedmiotu.

Jaką funkcję pełni Animizacja?

Animizacja (ożywienie) to metafora nadająca przedmiotom nieożywionym, zjawiskom przyrody, pojęciom abstrakcyjnym cechy istot żywych. Funkcje: zdynamizowanie obrazu poetyckiego. wyrażenie stosunku emocjonalnego.

Co to jest porównanie i przykłady?

Porównanie to zestawienie wskazujące na podobieństwo pod jakimś względem dwóch przedmiotów lub zjawisk przy użyciu słów typu jak (jakby, na podobieństwo…), np. „on jest uparty jak osioł”.

Co to jest porównanie homeryckie i przykłady?

PORÓWNANIE HOMERYCKIE – szczególny rodzaj porównania, praktykowany przez Homera, widoczny i charakterystyczny dla eposu homeryckiego. … Przykładem może być początek pojedynku Hektora z Achillesem, porównany do walki – gonitwy orła (Achilles) i gołębicy (Hektor).

Jaka jest funkcja Animizacji?

Animizacja (ożywienie) to metafora nadająca przedmiotom nieożywionym, zjawiskom przyrody, pojęciom abstrakcyjnym cechy istot żywych. Funkcje: zdynamizowanie obrazu poetyckiego. wyrażenie stosunku emocjonalnego.

Jaką funkcję pełni metafora?

Funkcje metafory: określa stosunek mówiącego w wierszu do danego zjawiska lub rzeczy (stosunek emocjonalny czy intelektualny), a więc emocjonalną postawę podmiotu; wzbogaca wartość artystyczną utworu; n świadczy o talencie i warsztacie pisarskim twórcy.

Jaką funkcję pełnią wykrzyknienia?

Wykrzyknienie zazwyczaj jest wyrazem emocjonalnego zaangażowania nadawcy wypowiedzi, sygnalizuje jego stan uczuciowy. Figura ta ma za zadanie wyrażać uczucia wstrętu, zachwytu, nienawiści, smutku itp.

Jaką rolę pełni apostrofa?

Apostrofa (gr. ἀποστροφή apostrophḗ – „zwrot”) – składniowa figura retoryczna, charakteryzująca się bezpośrednim zwrotem do osoby, bóstwa, idei, wydarzenia, pojęcia lub przedmiotu (dochodzi wówczas do personifikacji adresata wypowiedzi). … Apostrofa zazwyczaj jest skierowana do osób, przedmiotów, zjawisk itd.

Co to jest uosobienie i przykłady?

Używając personifikacji, przypisujemy czemuś cechy fizyczne i/lub psychiczne. … PRZYKŁADY: Pani wiosna – pora roku, która przedstawiana jest często jako skąpana w kwiatach kobieta.

Na czym polega anafora?

Anafora (także epanafora, gr. anaphorá – „podniesienie”) – figura retoryczna polegająca na celowym powtórzeniu tego samego słowa na początku kolejnych segmentów wypowiedzi. W prozie może polegać na powtarzaniu zdań lub zwrotów. … Za anaforę uważa się również powtórzenia domyślne, implikowane w tekście np.

Po czym poznajemy porównanie homeryckie?

W porównaniu homeryckim występują dwa człony (tak jak w zwykłym): porównywany i ten, do którego porównujemy. Są one połączone spójnikami. Cechą szczególną tego rodzaju porównania jest wspomniana złożoność drugiego z członów.

Gdzie jest porównanie homeryckie w trenie 1?

Tren I” jest apostrofą do różnych pojęć określających żal człowieka. Kochanowski stosuje tu także porównanie homeryckie: „Tak więc smok…” Smokiem dla poety jest śmierć, słowik zaś to Urszulka. Utwór ten jest dowodem rozbicia wewnętrznego poety i zapowiedzią jego przyszłego buntu.

Jakie są funkcje wyliczenia?

Enumeracja (wyliczenie) – charakterystyczny dla baroku środek stylistyczny polegający na wymienianiu w tekście kolejnych elementów pewnej całości, służący zwróceniu uwagi na prezentowane treści, wzmocnieniu znaczenia wypowiedzi.

Jakie funkcję może pełnić apostrofa?

Apostrofa zwykle ma na celu nadać tekstowi charakter podniosły. Właśnie dlatego tuż po apostrofie najczęściej stosuje się podniosły styl wypowiedzi (np.: Młodości, ty nad poziomy wylatuj). Warto zauważyć, że w momencie, kiedy apostrofa nie jest zwrotem do człowieka, dochodzi do personifikacji adresata.