Kategorie:

Co to jest fundusz socjalny?

Z czego jest fundusz socjalny?

Fundusz jest tworzony z corocznego odpisu podstawowego, który jest naliczany w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników i najczęściej wynosi 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, w roku poprzednim bądź w drugim półroczu roku poprzedniego.

Do czego służy fundusz socjalny?

Fundusz socjalny jest potoczną nazwą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. To specjalne środki, którymi rozporządza pracodawca, by wesprzeć swoich pracowników w określonych sytuacjach. Pieniądze z Zakładowego Funduszu Socjalnego gromadzone są przez pracodawcę na specjalnym, odrębnym rachunku bankowym.

Komu przysługuje zapomoga z funduszu socjalnego?

Wszyscy pracownicy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji mogą wnioskować o udzielenie im tej pomocy. Gdy pracownik chce, żeby pracodawca udzielił mu zapomogi ze środków ZFŚS powinien złożyć wniosek o jej wypłatę opisując w nim swą sytuację życiową uzasadniającą przyznanie tego rodzaju wsparcia.

Co to znaczy świadczenia socjalne?

Świadczenie socjalne są to środki przeznaczone na zaspokajanie wymagań zarówno jednostek, jak i rodzin, które nie są związane z ich własną pracą. Podstawowe prawa człowieka obligują do posiadania prawa do świadczenia społecznego.

Od czego zależy fundusz socjalny?

Zgodnie z przepisami przyznanie świadczeń i wysokość dopłat z funduszu zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej lub sytuacji materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

Czego nie wolno finansować z ZFŚS?

Nie należy finansować ze środków zfśs wydatków, takich jak: bilety na dojazd do pracy, transport do pracy, wydatki związane z obchodami jubileuszy zakładowych, wigilie firmowe, ubezpieczenia na życie czy emerytalne, prowadzenie przyzakładowego żywienia zbiorowego, np.

Na co można przeznaczyć zapomogę?

Zgodnie z ustawą o ZFŚS środki z funduszu powinny być przeznaczone na działalność socjalną, czyli na różne formy wypoczynku, sportowo–rekreacyjne, udzielanie pomocy materialnej (rzeczowej lub finansowej), a także zwrotną czy bezzwrotną pomoc na cele mieszkaniowe w warunkach określonych umową.

Co można sfinansować z funduszu socjalnego 2020?

Zgodnie z prawem pieniądze z funduszu socjalnego możesz przeznaczyć na działalność socjalną: rozmaite formy wypoczynku, inicjatywy kulturalne i sportowo-rekreacyjne czy udzielanie pomocy materialnej — rzeczowej i finansowej.

Co przysługuje pracownikowi z funduszu socjalnego?

działalność kulturalno-oświatową – zakup biletów do kina, teatru, opery; działalność sportowo- rekreacyjną – bilety na basen, kręgielnię, siłownię; paczki dla dzieci – możliwość przekazania paczek dla dzieci pracowników musi być zawarta w regulaminie ZFŚS obowiązującym w zakładzie pracy.

Kto może kontrolować wydatki z funduszu socjalnego?

Zarządzanie środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należy do uprawnień pracodawcy, dlatego w jego gestii znajduje się podejmowanie decyzji dotyczących tego Funduszu oraz celów, na jakie mogą być przeznaczone środki.

Jakie są świadczenia społeczne?

Rodzaje świadczeń pomocy społecznej

  • Świadczenia pieniężne:
  • Świadczenia niepieniężne:
  • ZASIŁEK STAŁY.
  • ZASIŁEK OKRESOWY.
  • ZASIŁEK CELOWY.
  • SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY.
  • PRACA SOCJALNA.
  • PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE.

Jakie są świadczenia z pomocy społecznej?

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

  • świadczenia pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, …
  • świadczenia niepieniężne: praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne,

Jak nalicza się fundusz socjalny?

Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w jego drugim półroczu, jeśli wynagrodzenie to było wyższe w tym okresie.

Jakie wydatki z ZFŚS?

Z funduszu socjalnego pracodawcy można opłacić wyjazdy i imprezy integracyjne, jeśli mają charakter wypoczynkowy, rekreacyjno-sportowy lub kulturalno-oświatowy. Dofinansowanie dla poszczególnych pracowników zróżnicowane powinno być ze względu na ich sytuację materialną, rodzinną, życiową.

Co można rozliczyć z ZFŚS?

świadczenia, aby były zwolnione z opodatkowania, mogą być finansowane zarówno ze środków ZFŚS, jak i środków obrotowych, o ile wysokość świadczeń nie przekroczy 2280 zł w roku podatkowym; od świadczeń przekraczających wysokość 2280 zł odprowadzany jest 10% zryczałtowany podatek dochodowy (art. 30 ust.

Na co można przeznaczyc pieniądze z funduszu socjalnego?

Środki zgromadzone w Funduszu są przeznaczone na finansowanie działalności socjalnej prowadzonej na rzecz: pracowników i ich rodziny. emerytów i rencistów (czyli byłych pracowników) i ich rodziny. innych osób wskazanych przez pracodawcę.