Kategorie:

Co obejmuje Niebieska Karta?

Za co można założyć Niebieską Kartę?

Niebieska Karta” jest dokumentem służbowym wypełnianym przez funkcjonariusza policji w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie i służy dokumentowaniu faktów związanych z przemocą w danej rodzinie, ocenie zagrożenia dalszą przemocą, oraz jako dowód w sprawach sądowych.

Jak zalozyc Niebieską Kartę mezowi?

Aby założyć Niebieską Kartę nie trzeba być poszkodowanym– wystarczy zgłoszenie osoby, która zaniepokojona sytuacją swojego najbliższego otoczenia (może to być sąsiad lub przyjaciel), wyśle takie zgłoszenie na policję. Co ważne, policja nie ma prawa odmówić wszczęcia procedury założenia Niebieskiej Karty.

Czy można zniesc Niebieską Kartę?

Zakończenie procedury „Niebieskiej karty” następuje dopiero, gdy przypadki przemocy przestają się zdarzać i występuje „uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy”. Nie ma więc określonego terminu, po którym procedura ta „wygasa” – najczęściej trwa ona kilka miesięcy.

Co to znaczy mieć Niebieską Kartę?

Niebieska Karta to dokument wypełniany przez policjanta, pracownika socjalnego, lekarza czy pedagoga, gdy w rodzinie dochodzi do przemocy. Niebieska Karta to także ogół czynności podejmowanych w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie.

Kto ma prawo założyć Niebieską Kartę?

Niebieska Karta to dokument, który jest wypełniany przez funkcjonariusza Policji lub pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby, która jest ofiarą przemocy lub osoby trzeciej. Może być również założona przez Ośrodek Kryzysowy.

Co po niebieskiej karcie?

Co ważne „Niebieska karta” nie jest równoznaczna ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i nie stanowi podstawy do wszczęcia postępowania karnego. Jednak po złożeniu zawiadomienia i wszczęciu postępowania może zostać wykorzystana jako dowód procesowy.

Czy osobie małoletniej zakłada się Niebieską Kartę?

Jeżeli sprawca domowej przemocy nie ma skończonych 18 lat, to przewodniczący gminnego zespołu interdyscyplinarnego powinien zakończyć procedurę niebieskie karty (NK) ze względu na brak zasadności jej podejmowania.

Czy MOPS może założyć Niebieską Kartę?

mamy i taty, babci i dziadka, ale zdarza się również, że dorośli stosują przemoc wobec dzieci – wtedy pedagog, pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS), policjant, lekarz lub pielęgniarka wypełnia specjalny dokument, który nazywa się Niebieską Kartą.

Kto może wycofac Niebieską Kartę?

Niebieską Kartę można wycofać z 3 powodów, tj. osoba znęcająca się nad rodziną zaprzestała takich działań, został zrealizowany plan pomocy z pozytywnym skutkiem oraz z braku zasadności założenia Niebieskiej Karty.

Czy dziecko może zalozyc Niebieską Kartę?

W sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że przemoc w rodzinie dotyczy dziecka, należy wszcząć procedurę „Niebieskie Karty”. Rozpoczęcie procedury NK następuje poprzez wypełnienie formularza NK−A. Formularz NK−A jest jednym z czterech formularzy (pozostałe to NK−B, NK−C, NK−D) występujących w procedurze.

Ile można mieć niebieskich kart?

Nie ma z góry określonego czasu, w jakim niebieska karta pozostaje w mocy. Zakończenie procedury ma miejsce dopiero wtedy, gdy problem zostanie w jakiś sposób rozwiązany.

Czy nauczyciel może założyć Niebieską Kartę?

Pytanie: Czy nauczyciel może doprowadzić do założenia uczniowi Niebieskiej Karty? Odpowiedź: Tak. Pracownicy oświaty są zobowiązani do działania w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Kto wie o Niebieskiej Karcie?

Kiedy założona jest „Niebieska karta”, rodzinę dotkniętą przemocą odwiedza pracownik socjalny z MOPS oraz policjant dzielnicowy. Robią to, aby sprawdzić czy członkowie rodziny są bezpieczni, a osoba stosująca przemoc zmieniła swoje zachowanie.

Kto może wnioskować o założenie Niebieskiej Karty?

Niebieska Karta to dokument, który jest wypełniany przez funkcjonariusza Policji lub pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby, która jest ofiarą przemocy lub osoby trzeciej. Może być również założona przez Ośrodek Kryzysowy.

Czy pracownik socjalny może założyć Niebieską Kartę?

Niebieska Karta może zostać założona przez policję. Bardzo często tę procedurę rozpoczyna również pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

Czy pielęgniarka może zalozyc Niebieską Kartę?

Policji. Oświaty (żłobek, przedszkole, szkoła, placówka oświatowo-wychowawcza, placówka opiekuńcza) Ochrony zdrowia (ośrodek zdrowia, przychodnia, poradnia, szpital). Przedstawicielem ochrony zdrowia uprawnionym do działań jest osoba wykonująca zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna i ratownik medyczny.