Kategorie:

Co można na dozorze elektronicznym?

Za co można mieć dozór elektroniczny?

Przepis art. 43lb kkw pozwala stosować dozór elektroniczny także wobec skazanego, w stosunku do którego orzeczono zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. … Dozór elektroniczny można orzec również w przypadku kary łącznej.

Na czym polega system dozoru elektronicznego?

Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego polega na tym, że skazany ma obowiązek przebywać w mieszkaniu ustalonym przez sąd jako miejsce wykonywania kary, a może je opuszczać tylko w ściśle określonych godzinach ustalonych w postanowieniu sądu, oraz w ściśle określonym celu np. wykonywania pracy.

Ile razy można być pod dozorem elektronicznym?

Oznacza to, że wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego możesz składać nawet kilkukrotnie, ważne tylko, byś zachował odstęp 3 miesięcy czasu od wydania poprzedniego postanowienia Sądu w tym przedmiocie.

Czy na dozorze elektronicznym można pracować?

Dozór elektroniczny a praca Nie ma żadnych przeciwwskazań, abyś w czasie dozoru elektronicznego mógł wykonywać pracę zarobkową. Wręcz przepisy KKW wprost wskazują, że masz prawo oddalić się poza miejsce stałego zamieszkania w celu świadczenia pracy.

Kiedy można zastosować dozór elektroniczny?

in. art. 43 la ustawy – Kodeks karny wykonawczy, który dotyczy dozoru elektronicznego. Od 31 marca 2020 roku można ubiegać się o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jeśli wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy.

Czy płaci się za dozór elektroniczny?

Złożenie wniosku o wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego nie wymaga uiszczenia opłaty. Podobnie jest z wykonywaniem kary w SDE – jest ono bezpłatne.

Czy system dozoru elektronicznego ma GPS?

W przypadku skazanego z zakazem zbliżania się do osób lub miejsc, odbywający karę wyposażony jest nadajnik z funkcją GPS (OPT). Jednocześnie osoba chroniona wyposażona jest w rejestrator przenośny (TPT) służący do wykrywania obecności agresora.

Na czym polega dozor?

DEFINICJA DOZORU POLICJI Dozór Policji to wolnościowy (nieizolacyjny) środek zapobiegawczy, który polega na tym, że podejrzany (oskarżony) pozostający na wolności, zobowiązany jest do stosowania się do wymagań zawartych w postanowieniu (sądu lub prokuratora) o zastosowaniu dozoru Policji.

Ile może trwać nadzór elektroniczny?

Dotychczas przepis przewidywał możliwość udzielenia skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego w sytuacji, gdy orzeczona wobec niego karę pozbawienia wolności nie przekraczała jednego roku. Teraz wydłużono to do roku i sześciu miesięcy.

Ile czeka się na dozór elektroniczny?

Dozór elektronicznyile się czeka? Posiedzenie w sprawie o dozór elektroniczny co do zasady powinno odbyć się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku do Sądu Penitencjarnego.

Ile się czeka na rozpatrzenie wniosku o dozór elektroniczny?

Po złożeniu wniosku o dozór elektroniczny Sąd Penitencjarny ma 30 dni na wyznaczenie posiedzenia oraz wydanie postanowienia, którym udziela zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego lub takiej zgody odmówi.

Ile kosztuje złożenie wniosku o dozór elektroniczny?

Złożenie wniosku o wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego nie wymaga uiszczenia opłaty. Podobnie jest z wykonywaniem kary w SDE – jest ono bezpłatne.

Kto może złożyć wniosek o dozór elektroniczny?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego może złożyć skazany, jego obrońca, a ponadto prokurator i kurator sądowy oraz dyrektor zakładu karnego. Wnioski o dozór elektroniczny nie mogą być składane przez członków rodziny osób skazanych.

Kiedy zachodzi recydywa?

Recydywa podstawowa (jednokrotna, recydywa specjalna zwykła) – zachodzi gdy sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które już był skazany.

Jak dlugo trwa załatwienie dozoru elektronicznego?

Dozór elektronicznyile się czeka? Posiedzenie w sprawie o dozór elektroniczny co do zasady powinno odbyć się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku do Sądu Penitencjarnego.

Czy wniosek o dozór elektroniczny wstrzymuje wykonanie kary?

Złożenie wniosku o dozór elektroniczny nie powoduje, że skazany nie zostanie wezwany do odbycia kary w zakładzie karnym. Składając wniosek o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jednocześnie powinno złożyć się osobny wniosek o wstrzymanie wykonania kary.